Proefovereenkomst


LICENTIEVOORWAARDEN

Deze Licentievoorwaarden, het Bestelformulier en alle relevante Auteursrecht- en Gebruikskennisgevingen (beschikbaar  op https://autovistagroup.com/copyright-notices) (samen de “Proefovereenkomst”) zijn van toepassing op het gebruik door de Klant van de Producten die hieronder door Autovista worden geleverd (“Autovista”).

LICENCE TERMS

These Licence Terms, the Order Form, and any relevant Copyright & Use notices (available at https://autovistagroup.com/copyright-notices) (together the “Trial Agreement”) governs the use by the Customer of the Products supplied hereunder by Autovista (“Autovista”).

1. LEVERING VAN PRODUCTEN.

1. PROVISION OF PRODUCTS.

1.1 Onder voorbehoud van volledige betaling door de Klant van de toepasselijke Vergoedingen binnen 10 dagen na of (i) de levering van het Product of (ii) toegangsgegevens die aan het Product worden verstrekt (indien van toepassing), en onderworpen aan de Licentievoorwaarden van deze Proefovereenkomst, verleent Autovista de Klant een licentie om het Product te gebruiken dat is gespecificeerd in het Bestelformulier tijdens de Evaluatieperiode.

1.1 Subject to Customer’s payment in full of any applicable Fee within 10 days following either (i) delivery of the Product or (ii) access credentials being provided to the Product (as the case may be), and subject to the Licence Terms of this Trial Agreement, Autovista licenses Customer to use the Product specified in the Order Form during the Evaluation Period.

1.2 Het bestelformulier beschrijft het type product (API, toepassing of gegevensfeed), eventuele relevante gebruiksbeperkingen en het maximale aantal VIN-transacties tijdens de evaluatieperiode (en eventuele uitbreiding daarvan) voor elk producttype waar VIN-zoekopdrachten kunnen worden verwerkt binnen de mogelijkheden van het product (“VIN-Drempel”).

1.2 The Order Form sets out each Product’s type (API, Application, or Data Feed), any relevant usage restrictions and the maximum number of VIN transactions during the Evaluation Period (and any extension thereof) for each Product type where VIN look-ups can be processed within the Product’s capabilities (“VIN Threshold”).

1.3 Bij het verstrijken en/of beëindigen van de Evaluatieperiode betaalt de Klant de op dat moment geldende standaard VIN-prijs van Autovista voor elke extra VIN-transactie boven de VIN-drempel. De door Autovista uitgereikte facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na de datum van de betreffende factuur in de valuta vermeld op de factuur. Vergoedingen zijn onderworpen aan btw en alle andere belastingen of heffingen worden door de betaald en gedragen.

1.3 At the expiry and/or termination of the Evaluation Period, Customer shall pay Autovista’s then current standard VIN price for each additional VIN transaction over the VIN Threshold. Invoices issued by Autovista are payable within 15 days of the date of the relevant invoice in the currency stated in the invoice. Fees are subject to VAT and any other tax or duty payable by Customer.

2. GEEN VERPLICHTING TOTO CONTRACTEREN.

Niets in deze Proefovereenkomst verplicht de Klant om een volledige licentie voor het Product of een deel daarvan te kopen, of Autovista om een volledige licentie te verlenen die verder gaat dan beschreven in clausule 3 hieronder.  Elke verdere licentie van het Product of een deel daarvan is onderworpen aan een afzonderlijke licentieovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

2. NO OBLIGATION TO ENTER CONTRACT.

Nothing in this Trial Agreement will obligate Customer to buy, or Autovista to grant, a full licence to the Product or any portion thereof beyond that described in clause 3 below.  Any further licence of the Product or portion thereof will be subject to a separate licence agreement signed by both parties.

3. LICENTIEBEREIK EN BEPERKINGEN.

3. LICENCE SCOPE AND RESTRICTIONS.

3.1 Autovista verleent de Klant een persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor de Evaluatieperiode om het Product te gebruiken voor het Toegestane Gebruik binnen het Gebied op alle capaciteitsniveaus en/of licentienummers vermeld in het Bestelformulier. Elk ander gebruik van het Product, inclusief maar niet beperkt tot extern gebruik van het Product, zal deze beperkte licentie automatisch beëindigen.

3.1 Autovista grants to Customer a personal, non-transferable, and non-exclusive licence for the Evaluation Period to use the Product for the Permitted Use within the Territory at any capacity levels and/or licence numbers listed in the Order Form. Any other use of the Product, including but not limited to external use of the Product, will automatically terminate this limited licence.

3.2 Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, stemt de Klant ermee in om: (i) de Producten niet te decompileren, demonteren of reverse-engineeren; (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door dwingend recht); (ii) afgeleide werken te wijzigen, aan te passen of te creëren op basis van de gegevens of documentatie; (iii) de Producten samen te voegen met ander software dan uitdrukkelijk uiteengezet in de Documentatie; (iv) de Producten of Documentatie te gebruiken, te kopiëren, te verkopen, in sublicentie te geven, te leasen, te verhuren, uit te lenen, toe te wijzen, over te dragen of anderszins over te dragen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Licentieovereenkomst; (v) de Producten of Documentatie te distribueren, openbaar te maken of het gebruik ervan toe te staan, in welk formaat dan ook, via een timesharingdienst, servicebureau, netwerk of op enige andere wijze die niet in de Documentatie is voorzien; of (vi) een derde partij toestaan of aanmoedigen om een van de voorgaande te doen.

3.2 To the extent permitted under applicable law, Customer agrees not to: (i) decompile, disassemble, or reverse engineer the Products; (except to the extent expressly permitted by mandatory law); (ii) alter, modify or create any derivative works based on the data or Documentation; (iii) merge the Products with any other software other than as expressly set forth in the Documentation; (iv) use, copy, sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or Documentation except as expressly authorized by this Licence Agreement; (v)  distribute, disclose or allow use of the Products or Documentation, in any format, through any timesharing service, service bureau, network or by any other means not provided for in the Documentation; or (vi) permit or encourage any third party to do any of the foregoing.  

3.3 Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, worden er geen andere licenties verleend onder deze Proefovereenkomst. 

3.3 Except as expressly provided herein, no other licences are granted under this Trial Agreement. 

4. INTELLECTUELE EIGENDOM.

4.1 Het Product en alle intellectuele eigendomsrechten daarop zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Autovista.  Niets in deze Proefovereenkomst verleent of draagt enig eigendom over aan de Klant, titel of belang in het Product of een deel ervan.  Zolang het Product in het bezit van de Klant is of de Klant er toegang toe heeft, zal de Klant niets doen dat in strijd is met de titel of rechten van Autovista met betrekking tot het Product of anderszins.  

4. INTELLECTUAL PROPERTY.

4.1 The Product and all intellectual property rights therein are owned by or licensed to Autovista.  Nothing in this Trial Agreement grants or conveys to Customer any ownership title or interest in the Product or any part of it.  While the Product is in Customer’s possession or Customer has access to it, Customer will not do anything that is inconsistent with the title or rights of Autovista in respect of the Product or otherwise. 

4.2 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de bescherming en het behoud van zijn gegevens en bestanden, ongeacht of deze van hemzelf of die van een derde partij worden gebruikt in combinatie met of in verband met het Product.

4.2 Customer will have sole responsibility for protection and preservation of its data and files, whether its own or those of a third party when used in conjunction with or in respect of the Product.

4.3 Rechten op voertuigafbeeldingen behoren toe aan de maker of rechthebbende. Autovista verleent de Klant geen enkel recht om dergelijke afbeeldingen te gebruiken; Autovista kan de links naar de afbeeldingen te allen tijde intrekken. 

4.3 Rights to vehicle images belong to their creator or rightsholder. Autovista grants to Customer no rights whatsoever to use such images; Autovista may withdraw the links to the images at any time. 

5. VERTROUWELIJKHEID.

5.1 Alle informatie (inclusief elke compilatie of samenvoeging van anderszins openbare informatie in een vorm die niet publiekelijk bekend is), hoe dan ook gecommuniceerd, door Autovista aan de Klant in het kader van deze Proefovereenkomst blijft eigendom van Autovista. De Klant garandeert en verbindt zich ertoe deze informatie vertrouwelijk te houden en dergelijke informatie niet aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autovista, tenzij (i) de informatie openbaar is zonder dat er sprake is van een inbreuk op deze Proefovereenkomst (behalve dat elke compilatie van anderszins openbare informatie in een vorm die niet publiekelijk bekend is, niettemin als vertrouwelijke informatie zal worden behandeld) of (ii) rechtmatig door de Klant is verkregen van een derde partij anders dan door een vertrouwensbreuk.

5. CONFIDENTIALITY.

5.1 Any information (including any compilation or amalgamation of otherwise public information in a form not publicly known), however communicated, by Autovista to Customer within the scope of this Trial Agreement will remain the property of Autovista. Customer warrants and undertakes to keep this information confidential and not to disclose such information to any third party without Autovista’s prior written consent, unless (i) the information is in the public domain without a breach of this Trial Agreement (except that any compilation of otherwise public information in a form not publicly known shall nevertheless be treated as confidential information) or (ii) was lawfully obtained by the Customer from a third party other than through a breach of confidence.

5.2 De Klant verleent alleen toegang tot het Product aan zijn werknemers (die schriftelijk gebonden zijn aan voorwaarden die ten minste even beperkend zijn als deze Proefovereenkomst) die toegang tot het Product nodig hebben voor de doeleinden van het Toegestane Gebruik, en zal ervoor zorgen dat deze werknemers deze Proefovereenkomst naleven, en is aansprakelijk voor de handelingen van zijn werknemers alsof het zijn eigen handelingen waren. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om toegangsgegevens te delen met derden.

5.2 Customer will only grant access to the Product to its employees (who are bound in writing to terms at least as restrictive as this Trial Agreement) who have a need to access the Product for the purposes of the Permitted Use, and will ensure such employees’ compliance with this Trial Agreement, and shall be liable for the actions of its employees as if they were its own actions. Customer is expressly forbidden from sharing any access credentials to any third party.

5.3 De Klant zal Autovista volledig vrijwaren voor alle verliezen die het kan lijden in verband met of voortvloeiend uit een schending van dit artikel 5, inclusief maar niet beperkt tot indirecte, incidentele of gevolgschade.

5.3 Customer will fully indemnify Autovista for any losses it may incur in connection with or arising out of a breach of this clause 5, including but not limited to any indirect, incidental, or consequential losses.

5.4 Elke schending van deze clausule 5 zal deze Proefovereenkomst automatisch beëindigen.

5.4 Any breach of this clause 5 will automatically terminate this Trial Agreement.

6.GARANTIES.

6. WARRANTIES.

6.1 De Klant begrijpt dat het Product beschikbaar wordt gesteld “in de staat waarin het zich bevindt” en alleen voor het Toegestane gebruik. In het geval van een defect in of falen van het Product tijdens de Evaluatieperiode, kan Autovista, naar eigen goeddunken, commercieel redelijke inspanningen leveren om het Product of het defecte deel ervan te wijzigen of te vervangen of het Product in zijn geheel terug te trekken. 

6.1 Customer understands that the Product is made available on an “as is” basis and only for the Permitted Use. In the event of a defect in or failure of the Product during the Evaluation Period, Autovista may, at its sole discretion, use commercially reasonable efforts to amend or replace the Product, or the defective portion thereof or withdraw the Product in its entirety. 

6.2 Autovista geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot producten of diensten of zoals anderszins gerelateerd aan de Proefovereenkomst en garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van het Product.  Autovista wijst alle verklaringen, voorwaarden, wettelijke garanties of impliciete garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, alle garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.  

6.2 Autovista makes no representations or warranties regarding any products or services or as may be otherwise related to the Trial Agreement and does not warrant uninterrupted or error-free operation of the Product.  Autovista disclaims all representations, conditions, statutory warranties or implied warranties, including, but not limited to, any warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, to the fullest extent permitted by applicable law.   

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

7. LIMITATION OF LIABILITY.

7.1 In geen geval zal Autovista aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst of inkomsten, verspilde uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot integratiekosten of uitgaven van de Klant bij het bepalen van de levensvatbaarheid van het Product), verloren of beschadigde gegevens, schade in verband met het gebruik van de Producten en ongeoorloofd systeemgebruik. In geen geval zal de volledige aansprakelijkheid van Autovista jegens de Klant (inclusief voor nalatigheid) meer bedragen dan £ 10.000. Deze beperking is niet van toepassing in gevallen van fraude of persoonlijk letsel of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door de toepasselijke wetgeving. Autovista is niet aansprakelijk jegens een andere persoon dan de Klant in verband met deze Proefovereenkomst of het onderwerp ervan.

7.1 In no event will Autovista be liable for any indirect, incidental, or consequential damages, including without limitation lost profits or revenues, wasted expenditure (including but not limited to, integration costs, or Customer expenditure in determining the viability of the Product), lost or damaged data, damage related to the use of the Products, and unauthorised system use. In no event shall Autovista’s entire liability to the Customer (including for negligence) exceed £10,000. This limitation shall not apply in cases of fraud or personal injury or any other liability that cannot be excluded by applicable law. Autovista will not be liable to any person other than Customer in connection with this Trial Agreement or its subject-matter.

8. DUUR EN BEEINDIGING

8. TERM AND TERMINATION.

8.1 De Evaluatieperiode is zoals uiteengezet in het Bestelformulier, en kan worden verlengd indien Autovista dit na een verzoek van de Klant schriftelijk goedkeurt.

8.1 The Evaluation Period shall be as set out in the Order Form, and can be extended if approved in writing by Autovista following a request by the Customer.

8.2 De Klant zal de toegang tot het Product staken en het Product en alle gegevens die van het Product zijn verkregen verwijderen en vernietigen en zal zijn naleving van deze clausule 8 schriftelijk aan Autovista bevestigen, op zijn vroegste bij: (i) het verzoek van Autovista op elk moment tijdens de Evaluatieperiode om welke reden dan ook; (ii) het verstrijken van de evaluatieperiode; (iii) wanneer het Product niet langer door de Klant wordt gebruikt in overeenstemming met deze Proefovereenkomst (inclusief maar niet beperkt tot een schending van clausule 3); (iv) als de Klant een materiele  schending pleegt van een voorwaarde van de Proefovereenkomst; of (v) wanneer de beperkte licentie voor het gebruik van het Product onder deze Proefovereenkomst eindigt of anderszins wordt beëindigd (“Beëindigingsgebeurtenis”).

8.2 The Customer will cease accessing the Product and delete and destroy the Product and any data obtained from the Product and shall confirm its compliance with this clause 8 in writing to Autovista, at the earliest of: (i) Autovista’s request at any time during the Evaluation Period for whatever reason; (ii) the expiry of the Evaluation Period; (iii) when the Product is no longer used by the Customer in accordance with this Trial Agreement (included but not limited to a breach of clause 3); (iv) if Customer commits any material breach of any term of the Trial Agreement; or (v) when the limited licence to use the Product under this Trial Agreement terminates or is otherwise terminated (“Termination Event”).

8.3 Autovista is niet verplicht om de Klant toegang te verlenen tot het Product na een Beëindigingsgebeurtenis.

8.3 Autovista shall have no obligation to provide the Customer with access to the Product following any Termination Event.

9. GEGEVENSBESCHERMING.

9. DATA PROTECTION.

9.1 Beide partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en alle nationale uitvoeringswetten, -voorschriften en secundaire wetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt (de “Gegevensbeschermingswetgeving”). Deze clausule 9 is een aanvulling op, en ontslaat niet, verwijdert of vervangt de verplichtingen van een partij onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

9.1 Both parties will comply with all applicable requirements of the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, as amended or updated from time to time (the “Data Protection Legislation”). This clause 9 is in addition to, and does not relieve, remove or replace, a party’s obligations under the Data Protection Legislation.

9.2 De partijen erkennen dat voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming de klant de gegevensbeheerder is en Autovista de gegevensverwerker (waarbij gegevensbeheerder en gegevensverwerker de betekenissen hebben zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming).

9.2 The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Customer is the data controller and Autovista is the data processor (where Data Controller and Data Processor have the meanings as defined in the Data Protection Legislation).

9.3 De Klant zal ervoor zorgen dat hij over alle noodzakelijke en passende toestemmingen en kennisgevingen beschikt om een rechtmatige overdracht van de Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming) aan Autovista mogelijk te maken voor de duur en doeleinden van deze Proefovereenkomst, inclusief wanneer de Klant Persoonsgegevens invoert (inclusief maar niet beperkt tot klantgegevens, of een voertuigregistratienummer (VRM) of voertuigidentificatienummer (VIN)) in de Producten met het oog op het ondervragen van de Gegevens van producten, of anderszins tijdens het gebruik van de producten. De Klant zal geen gegevens van speciale categorieën (zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming) overdragen aan Autovista. De Klant vrijwaart Autovista volledig voor elke schending van deze verplichtingen.

9.3 The Customer will ensure that it has all necessary and appropriate consents and notices in place to enable lawful transfer of the Personal Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Autovista for the duration and purposes of this Trial Agreement, including when Customer enters Personal Data (including but not limited to customer details, or a vehicle registration number (VRM) or vehicle identification number (VIN)) into the Products for the purposes of interrogating the Products’ data, or otherwise in the course of using the Products. The Customer will not transfer any Special Category Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Autovista’s. Customer will indemnify Autovista’s fully in relation to any breach of these obligations.

9.4 Autovista zal de voertuigcontrole of het VIN alleen verwerken om een voertuig te identificeren en deze activiteit te registreren voor facturerings- en auditdoeleinden en voor rapportage aan autofabrikanten van wie Autovista de systemen gebruikt.

9.4 Autovista shall only process the VRM or VIN to identify a vehicle and to record this activity for invoicing and audit purposes and for reporting to car manufacturers whose systems Autovista’s uses.

9.5 Autovista zal met betrekking tot Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de uitvoering van Autovista haar verplichtingen uit hoofde van deze Proefovereenkomst:

9.5 Autovista shall, in relation to any Personal Data processed in connection with the performance by Autovista of its obligations under this Trial Agreement:

9.5.1 Persoonsgegevens verwerken met het oog op het verlenen van diensten in het kader van de Proefovereenkomst en voor het overige alleen op grond van schriftelijke instructies van de Klant, tenzij Autovista wettelijk wordt verplicht door een overheidsinstantie of rechtbank om Persoonsgegevens op een andere reden te verwerken, in welk geval Autovista redelijke inspanningen zal leveren om de Klant hiervan vooraf in kennis te stellen indien Autovista niet wordt verboden dit te doen;

9.5.1 process Personal Data in order to provide services under the Trial Agreement and otherwise only on Customer’s written instructions, unless Autovista is legally compelled by a public authority or court to process Personal Data for a different reason, in which case Autovista will use reasonable endeavours to notify Customer in advance if Autovista is not prohibited from doing so;

9.5.2 ervoor te zorgen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om zich te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van Persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van, of schade aan Persoonsgegevens, teneinde een beveiligingsniveau voor Persoonsgegevens te waarborgen dat is afgestemd op het risico, rekening houdend met de stand van de technologische ontwikkeling en de kosten van de uitvoering van eventuele maatregelen. Autovista zal op verzoek aan dataprotection@autovistagroup.com, een gedetailleerde beschrijving van dergelijke maatregelen verstrekken ;

9.5.2 ensure that it has in place appropriate technical and organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, Personal Data to ensure a level of security for Personal Data appropriate to the risk having regard to the state of technological development and the cost of implementing any measures. Autovista will provide a detailed description of such measures on request to dataprotection@autovistagroup.com;

9.5.3 ervoor te zorgen dat al het personeel dat toegang heeft tot en/of persoonsgegevens verwerkt, verplicht is de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden;

9.5.3 ensure that all personnel who have access to and/or process Personal Data are obliged to keep the Personal Data confidential;

9.5.4 geen Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant is verkregen en aan de volgende voorwaarden is voldaan: (i) de Klant of Autovista passende waarborgen heeft geboden met betrekking tot de overdracht; (ii) de betrokkene beschikt over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen; (iii) Autovista voldoet aan haar verplichtingen onder de Wetgeving inzake Gegevensbescherming door een passend beschermingsniveau te bieden aan alle Persoonsgegevens die worden overgedragen; en (iv) Autovista voldoet aan redelijke instructies die haar vooraf door de Klant zijn meegedeeld met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens;

9.5.4 not transfer any Personal Data outside of the European Economic Area unless the prior written consent of the Customer has been obtained and the following conditions are fulfilled: (i) the Customer or Autovista has provided appropriate safeguards in relation to the transfer; (ii) the data subject has enforceable rights and effective legal remedies; (iii) Autovista complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred; and (iv) Autovista complies with reasonable instructions notified to it in advance by the Customer with respect to the processing of the Personal Data;

9.5.5 redelijke bijstand te verlenen aan de Klant, op kosten van de Klant, bij het reageren op elk verzoek van een Betrokkene en bij het waarborgen van de naleving van zijn verplichtingen onder de Wetgeving inzake Gegevensbescherming met betrekking tot beveiliging (AVG Artikel 32), Inbreukmeldingen aan de toezichthoudende autoriteit (AVG Artikel 33), Mededeling van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene (AVG Artikel 34),  effectbeoordelingen (artikel 35 van de AVG) en overleg met toezichthoudende autoriteiten of regelgevers (artikel 36 van de AVG);

9.5.5 provide reasonable assistance to the Customer, at the Customer’s cost, in responding to any request from a Data Subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security (GDPR Article 32), breach notifications to the supervisory authority (GDPR Article 33), communication of personal data breaches to the data subject (GDPR Article 34), impact assessments (GDPR Article 35) and consultations with supervisory authorities or regulators (GDPR Article 36);

9.5.6 de Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens;

9.5.6 notify the Customer without undue delay on becoming aware of a Personal Data breach;

9.5.7 op schriftelijk bevel van de Klant, Persoonsgegevens en kopieën daarvan te verwijderen of retourneren aan de Klant bij beëindiging van deze Proefovereenkomst, tenzij is vereist door enige toepasselijke wetgeving om de Persoonsgegevens op te slaan;

9.5.7 at the written direction of the Customer, delete or return Personal Data and copies thereof to the Customer on termination of this Trial Agreement unless required by any applicable law to store the Personal Data;

9.5.8 volledige en nauwkeurige gegevens en informatie bij te houden om aan te tonen dat deze voldoet aan deze clausule 9 en audits door de Klant of de aangewezen auditor van de Klant mogelijk te maken.

9.5.8 maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 9 and allow for audits by the Customer or the Customer’s designated auditor.

9.6 De Klant stemt ermee in dat Autovista leveranciers van VRM- en VIN-gegevens en onderaannemers die systeemondersteuning bieden, aanwijst als externe verwerkers van Persoonsgegevens onder de Proefovereenkomst. Autovista een schriftelijke overeenkomst is aangegaan of zal aangaan met externe verwerkers die de verplichtingen in deze clausule substantieel dekken, en tussen Autovista en de Klant blijft Autovista volledig aansprakelijk voor alle handelingen of nalatigheden van een dergelijke externe verwerker.

9.6 Customer consents to Autovista appointing providers of VRM and VIN data and subcontractors who provide systems support as third party processors of Personal Data under the Trial Agreement. Autovista has entered or will enter into a written agreement with third-party processors substantially covering the obligations contained in this clause, and as between Autovista and Customer, Autovista shall remain fully liable for all acts or omissions of any such third party processor.

10. ALLERLEI.

10. MISCELLANEOUS.

10.1 Deze Proefovereenkomst en de rechten die hieronder worden verleend, kunnen niet door de Klant worden toegewezen of anderszins worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autovista.

10.1 This Trial Agreement and the rights granted hereunder cannot be assigned or otherwise transferred by Customer without Autovista’s prior written consent.

10.2 De Klant zal de merknamen, handelsmerken of logo’s van Autovista of een van haar groepen niet extern gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autovista.

10.2 Customer shall not use Autovista’s or any of its group’s brand names, trademarks or logos externally without prior written consent from Autovista.

10.3 De voorwaarden, bepalingen en verklaringen in deze Proefovereenkomst zijn bedoeld om de voltooiing van de uitvoering of beëindiging te overleven, inclusief, zonder beperking, de bepalingen van clausules 4 en 5 hierboven.

10.3 The terms, provisions and representations contained in this Trial Agreement are intended to survive completion of performance or termination, including, without limitation, the provisions of clauses 4 and 5 above.

10.4 Elke kennisgeving die onder de Proefovereenkomst aan de Klant moet worden gedaan, is van kracht indien deze via e-mail wordt verzonden naar het e-mailadres van de Klant dat is opgegeven in het Bestelformulier of zoals later schriftelijk aan Autovista is meegedeeld. Alle kennisgevingen van de Klant aan Autovista zijn van kracht indien zij per e-mail aan legal@autovistagroup.com worden bezorgd.

10.4 Any notice to be given to the Customer under the Trial Agreement shall be effective if delivered via email to the Customer’s email address specified in the Order Form or as may have been subsequently notified to Autovista in writing. Any notices from the Customer to Autovista shall be effective if delivered via email to legal@autovistagroup.com.

10.5 Deze Proefovereenkomst kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijke overeenkomst die is ondertekend na de datum van deze Proefovereenkomst. 

10.5 This Trial Agreement can only be amended by a written agreement signed subsequent to the date of this Trial Agreement. 

10.6 Het niet of te laat uitoefenen of afdwingen van rechten door een van beide partijen zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van haar rechten onder deze Proefovereenkomst of anderszins. Geen enkele verklaring van afstand door een partij van enige schending van deze Proefovereenkomst door de andere zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige latere schending van dezelfde of enige andere bepaling.

10.6 Failure or delay by either party to exercise or enforce any rights will not be construed as a waiver of its rights under this Trial Agreement or otherwise. No waiver by a party of any breach of this Trial Agreement by the other shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.

10.7 Als een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze Overeenkomst door een bevoegde autoriteit of rechtbank geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of dat deel geacht te zijn verwijderd en wordt de geldigheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst en de rest van de betreffende bepaling hierdoor niet aangetast.  In het geval dat een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare voorwaarde of bepaling een essentieel onderdeel van deze Overeenkomst is, wordt deze Overeenkomst en alle hierin verleende licenties automatisch beëindigd.

10.7 If any provision (or part of a provision) of this Agreement is held by any competent authority or court to be invalid or unenforceable in whole or in part, that provision or part will be deemed deleted, and the validity of the other provisions of this Agreement and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby.  In the event such invalid or unenforceable term or provision is an essential part of this Agreement, this Agreement and all licences granted herein shall automatically terminate.

10.8 Deze Proefovereenkomst is de volledige Proefovereenkomst en vervangt alle eerdere Proefovereenkomsten en afspraken tussen de partijen met betrekking tot de Producten.

10.8 This Trial Agreement is the entire Trial Agreement and replaces all previous Trial Agreements and understandings between the parties relating to the Products.

10.9 De Proefovereenkomst en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit het onderwerp of de totstandkoming ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van België (met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) en de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Proefovereenkomst is Brussel.

10.9 The Trial Agreement and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of its subject matter or formation shall be governed by and construed in accordance with the substantive laws of the Belgium (excluding the Convention on Contracts for the International Sale of Goods) and exclusive place of jurisdiction for all disputes arising out of or in connection with this Trial Agreement shall be Brussels.

10.10 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie van deze Licentieovereenkomst zullen de bepalingen van de Nederlandse algemene voorwaarden gelden. Om twijfel te voorkomen, is deze clausule 10.10 niet van toepassing op een verlenging van de Evaluatieperiode.

10.10 In the event of any discrepancy between the English and Dutch version of this Trial Agreement, the provisions of the Dutch language terms and conditions shall prevail. For the avoidance of doubt, this clause 10.10 shall not apply to any extension of the Evaluation Period.

V0524-01