Licentie Overeenkomst

V0721-01                                                                                         

EUROTAX DATA LICENSING TERMSLICENTIEVOORWAARDEN VOOR
HET GEBRUIK VAN GEGEVENS VAN EUROTAX
These licence terms (the “Licence Agreement”) govern the use by Customer of the data products and subscriptions (“Products”) of Autovista Benelux SA/ NV (“Eurotax”).Deze licentievoorwaarden (de ‘Licentieovereenkomst’) regelen het gebruik door de Klant van de gegevensproducten en -abonnementen (de ‘Producten’) van Autovista Benelux SA/ NV (‘Eurotax’).
1.    ORDERS  2.        BESTELLINGEN
1.1    Customer may order Products by placing written, signed orders on a local Eurotax order form, or by placing orders via order-entry tools (where available) on Eurotax web sites (each, an “Order”).  Orders are subject to acceptance by Eurotax. Eurotax may accept an order by providing access to Products.  Accepted orders will be deemed to incorporate and be subject to this Licence Agreement, as well as any other documentation referenced in the Order.  All other terms and conditions contained in any Customer purchase order or other document not expressly referenced in this Licence Agreement will have no effect.1.1      De Klant kan producten bestellen door schriftelijke, ondertekende bestellingen te plaatsen op een lokaal bestelformulier van Eurotax, of door bestellingen te plaatsen via tools om orders door te geven (waar beschikbaar) op de websites van Eurotax (elk, een ‘Bestelling’). Bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door Eurotax. Eurotax kan een Bestelling aanvaarden door toegang te verlenen tot Producten.  Aanvaarde Bestellingen worden geacht deze Licentieovereenkomst en alle andere documenten waarnaar in de Bestelling wordt verwezen, te omvatten en eraan onderworpen te zijn.  Alle andere voorwaarden en bepalingen in een aankooporder van een Klant of enig ander document waarnaar in deze Licentieovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt verwezen, zijn niet van toepassing.
3.    ACCESS TO PRODUCTS 2.        TOEGANG TOT PRODUCTEN 
2.1    In providing Customer with an account, any access credentials or other access to EurotaxProducts, Eurotax grants access to the Products subject to Customer complying with the terms specified in this Licence Agreement. By using the Products, Customer agrees to comply with and be bound by this Licence Agreement, and any other documentation referenced in the particular Order.2.1      Door de Klant een account, toegangsgegevens of andere toegang tot Producten van Eurotax te verstrekken, verleent Eurotax toegang tot de Producten op voorwaarde dat de Klant voldoet aan de voorwaarden die in deze Licentieovereenkomst worden uiteengezet. Door de Producten te gebruiken, stemt de Klant ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn door deze Licentieovereenkomst en alle andere documentatie waarnaar in de Bestelling in kwestie wordt verwezen.
2.2    Eurotax may during the term of this Licence Agreement, withdraw a Product from general availability and, at Eurotax’s option, either (i) replace it with an alternative product or deliver the applicable data through an alternative medium, provided that the replacement product or medium shall deliver materially the same capability and/ or data to the Customer; or (ii) provide a pro rata refund of the Fee relating to the withdrawn Product. It shall notify such modification to Customer in writing, at least 90 days in advance.2.2      Eurotax kan gedurende de looptijd van deze Licentieovereenkomst beslissen een Product niet langer algemeen beschikbaar te maken en het, naar keuze van Eurotax, ofwel (i) te vervangen door een alternatief product of de desbetreffende gegevens via een alternatief medium te leveren, op voorwaarde dat het vervangproduct of -medium de Klant in wezen dezelfde mogelijkheden en/of gegevens verstrekt; ofwel (ii) de Vergoeding voor het geschrapte Product pro rata terug te betalen. Indien er zo een wijziging gebeurt, dan zal de Klant steeds schriftelijk 90 dagen op voorhand verwittigd worden.
3.    INVOICING AND PAYMENT  3.        FACTURERING EN BETALING
3.1    Eurotax shall invoice the Customer all prices specified in the Order. Invoices are payable within 30 days of the date of the relevant invoice in the currency stated in the Order. Prices are subject to VAT and any other tax or duty payable by Customer.3.1      Eurotax factureert de Klant alle in de Bestelling vermelde prijzen. Facturen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na de datum van de desbetreffende factuur in de valuta die op de Bestelling is vermeld. De prijzen zijn onderworpen aan btw en alle andere belastingen of heffingen die de Klant verschuldigd is.
3.1    If Customer fails to make any payment when due Eurotax reserves the right to: (i) charge Customer  any administration and bank charges, and interest (as well after as before judgment) from the due date until payment at the rate of 4% per month or the maximum rate permitted by law, whichever is the greater; (ii) suspend any and all licences granted to Customer until it has made payment in full; (iii) withhold delivery of any further Updates or access to Products until such time as all arrears have been settled; and/or (iv) terminate the Licence Agreement.3.2      Indien de Klant nalaat enige betaling te verrichten tegen de vervaldag, behoudt Eurotax zich het recht voor: (i) de Klant administratie- en bankkosten en interesten (zowel voor als na een gerechtelijke uitspraak) in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot aan de betaaldatum tegen een tarief van 4% per maand of het wettelijk toegestane maximumtarief, naargelang wat het hoogste is; (ii) alle aan de Klant verleende licenties op te schorten tot de volledige betaling integraal is overgemaakt; (iii) de levering van verdere Updates of toegang tot de Producten uit te stellen tot alle achterstallige betalingen zijn voldaan; en/of (iv) de Licentieovereenkomst te beëindigen.
3.3    Eurotax shall be entitled to modify prices at the renewal date of the Licence Agreement. It shall notify such modification to Customer in writing, at least 90 days before the expiry of the then-current Licence Agreement term. Unless the Customer gives written notice of its non-acceptance of the modification at least 60 days before the end of the Licence Agreement, the modification shall apply from the renewal date of the Licence Agreement, unless a party notifies the non-renewal of the Licence Agreement as provided by article 10.1 .  Notwithstanding the foregoing, and subject always to 3 months’ written notice, Eurotax shall be entitled to increase any fees for VIN and/ or WLTP data services at any time in the event that any applicable vehicle manufacturer increases its fees for VIN look-ups and/ or WLTP data services to Eurotax.3.3      Eurotax behoudt zich het recht voor de prijzen  op elke verjaardag van de Licentieovereenkomst te wijzigen. Hiervoor zal Eurotax ten minste 90 dagen voor het verstrijken van de vervaldag van de Licentieovereenkomst de Klant schriftelijk op de hoogte brengen. . Tenzij de Klant ten minste 60 dagen voor het einde van de Licentieovereenkomst schriftelijk meedeelt dat hij de wijziging niet aanvaardt, is de wijziging van toepassing vanaf de verlengingsdatum van de Licentieovereenkomst, tenzij een partij de niet-verlenging van de Licentieovereenkomst zoals bepaald in artikel 10.1, meedeelt  Onverminderd het voorgaande en steeds met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden behoudt Eurotax zich het recht voor de vergoedingen voor VIN- en/of WLTP-datadiensten te allen tijde te verhogen indien een relevante voertuigfabrikant zijn vergoedingen voor VIN-opzoekingen en/of WLTP-datadiensten tegenover Eurotax verhoogt.
4.     CONFIDENTIAL INFORMATION   4.        VERTROUWELIJKE INFORMATIE
4.1   Any and all business-related information provided by Eurotax shall be deemed to be confidential information. Subject only to the Permitted Use specified in the Order, Customer shall: (i) keep Products and any information contained therein confidential and limit access to Products to those of its employees, agents and sub-contractors who have a need to know; (ii) notify Eurotax immediately if it becomes aware of any unauthorised use of or access to any Products or confidential information by any third party; (iii) take all steps necessary to protect the confidential information or Intellectual Property Rights of Eurotax in Products; and (iv) take all such steps as are necessary to ensure compliance by its employees, agents and sub-contractors with the provisions of this clause 4.4.1      Alle bedrijfsgerelateerde informatie die Eurotax verstrekt, zal worden beschouwd als vertrouwelijke informatie. Enkel in het kader van het Toegestane Gebruik zoals gespecificeerd in de Bestelling, zal de Klant: (i) de Producten en alle daarin opgenomen informatie vertrouwelijk behandelen en de toegang ertoe beperken tot zijn werknemers, agenten en onderaannemers die de informatie nodig hebben; (ii) Eurotax onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij kennis krijgt van ongeoorloofd gebruik van of toegang tot Producten of vertrouwelijke informatie door een derde partij; (iii) alle nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie of de Intellectuele Eigendomsrechten van Eurotax in de Producten te vrijwaren; en (iv) alle maatregelen nemen die nodig zijn om te garanderen dat de werknemers, agenten en onderaannemers de bepalingen van deze clausule 4 naleven.
5.     DATA LICENCE5.        DATALICENTIE
5.1    Subject to payment of all applicable Prices and compliance with the terms of this clause 5 and any other licence terms and restrictions in the applicable product description, Eurotax grants Customer a non-sublicenseable, non-exclusive, non-transferable licence to use Products and documentation provided under this Licence Agreement for Customer’s internal business purposes at the indicated capacity levels for the duration of the Licence Agreement. Such internal business purposes shall include the sharing of individual data extracts relating to specific vehicles to its third party customers, but Customer shall not otherwise allow access in any way to substantial or whole parts of the Product or related databases. Except for the limited licence rights expressly granted in this Licence Agreement, Eurotax reserves all rights in and to the Products and documentation and any modifications thereto, including title, ownership, intellectual property rights, and any other rights and interests.5.1      Op voorwaarde dat alle toepasselijke Prijzen zijn betaald en dat de voorwaarden van deze clausule 5 en alle andere licentievoorwaarden en -beperkingen in de overeenkomstige productbeschrijving worden nageleefd, verleent Eurotax de Klant een niet voor sublicentie vatbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Producten en documentatie die in het kader van deze Licentieovereenkomst worden verstrekt, te gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden op de vermelde capaciteitsniveaus en dit voor de duur van de Licentieovereenkomst. Zulke interne bedrijfsdoeleinden omvatten het delen van individuele gegevens met betrekking tot specifieke voertuigen met externe klanten, maar de Klant zal verder op geen enkele andere manier toegang verlenen tot substantiële of volledige delen van het Product of daaraan gerelateerde databases. Met uitzondering van de beperkte licentierechten die uitdrukkelijk in deze Licentieovereenkomst worden toegekend, behoudt Eurotax zich alle rechten op en voor de Producten en documentatie en alle wijzigingen daarin voor, met inbegrip van titel, eigendom, intellectuele-eigendomsrechten en alle andere rechten en belangen.
5.2    Where Products are delivered through an online access or web application platform Customer may access and use the Product on multiple devices or one or more servers, so long as the specified number of licences or volumes for the Product are not exceeded at any given time.5.2      Wanneer Producten via online toegang of een webapplicatieplatform ter beschikking worden gesteld, kan de Klant dat Product op meerdere toestellen of op een of meer servers raadplegen of gebruiken, zolang het opgegeven aantal licenties of de opgegeven volumes voor het Product op geen enkel moment worden overschreden.
5.3    Where Products are delivered as raw data in a flat format via (S)FTP or email, Customer may incorporate and use each copy of the Product on the Customer Platform(s) specified in the Order provided that, unless otherwise agreed in writing by Eurotax, Customer does not (i) use the Product on any additional platforms or systems; (ii) use the Product on the Customer Platform(s) with a larger volume without Eurotax’s prior written consent and payment of any applicable licence fees; or (iii) permit use by any other related or third party entity.5.3      Wanneer Producten worden aangeleverd als ruwe data in onbewerkt formaat via (S)FTP of e-mail, mag de Klant elke kopie van het Product opnemen en gebruiken op de in de Bestelling opgegeven Klantplatform, op voorwaarde dat de Klant, tenzij schriftelijk anders toegestaan door Eurotax, (i) het Product niet gebruikt op bijkomende platformen of systemen; (ii) het Product op het/de Klantplatform(en) niet in een groter volume gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurotax en betaling van de eventuele overeenkomstige licentiekosten; of (iii) geen enkele gelieerde of externe entiteit toestaat het Product te gebruiken.
5.4    Where Products are delivered via a web service, Customer may access the Products subject to any volume limits specified in the Order. Any usage in excess of any agreed volumes will be charged at the additional transaction fee rates specified in the Order, or if none are specified, Eurotax’s then current standard pricing for such transactions. Customer shall comply with any integration requirements specified in any applicable integration documentation provided by Eurotax from time to time. Web Service transactions may only refer to individual vehicles. Bulk queries are not permitted.5.4      Wanneer Producten worden geleverd via een webservice, kan de Klant de Producten gebruiken rekening houdend met de in de Bestelling opgegeven volumebeperkingen. Elk gebruik boven de overeengekomen volumes zal worden aangerekend tegen de bijkomende transactiekosten die in de Bestelling worden vermeld, of indien er geen zijn vermeld, de actuele standaardtarieven van Eurotax voor dergelijke transacties. De Klant dient alle integratievereisten na te leven die zijn opgenomen in de geldende integratiedocumenten die Eurotax van tijd tot tijd kan verstrekken. Webservicetransacties mogen alleen betrekking hebben op individuele voertuigen. Bulkqueries zijn niet toegelaten.
5.5    Customer agrees not to: (i) decompile, disassemble, or reverse engineer the Products; (ii) alter, modify or create any derivative works based on the data or documentation; (iii) merge the Products with any other software other than as expressly set forth in the documentation; (iv) use, copy, sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or documentation except as expressly authorized by this Licence Agreement; (v)  distribute, disclose or allow use of the Products or documentation, in any format, through any timesharing service, service bureau, network or by any other means not provided for in the documentation; or (vi) permit or encourage any third party to do any of the foregoing. 5.5      De Klant gaat akkoord zich ervan te weerhouden: (i)  de Producten te decompileren, te demonteren of er reverse engineering op toe te passen; (ii) de gegevens of documentatie aan te passen, te wijzigen of er afgeleide werken op te baseren; (iii) de Producten te fuseren met andere software dan deze die uitdrukkelijk vermeld staat in de documentatie; (iv) de Producten of documentatie te gebruiken, te kopiëren, te verkopen, te leasen, te verhuren, uit te lenen, toe te wijzen, mee te delen of anderszins over te dragen, tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan conform deze Licentieovereenkomst; (v)  de Producten of documentatie te verspreiden, openbaar te maken of het gebruik ervan toe te staan in welke vorm dan ook via een timesharingdienst, servicebureau, netwerk of op enige andere wijze die niet in de documentatie is voorzien; of (vi) een derde partij toe te staan of aan te moedigen om een van de bovenstaande zaken te doen. 
5.6    Rights to vehicle images belong to their creator or rightsholder. Eurotax grants to Customer no rights to use such images; Eurotax’s service in relation to images is limited to providing a link from the Products to the images. Such links may only be used in conjunction with the Products and only online without undertaking any reproductions, other than necessary transitory copies in the cache memory. Further use of the images in electronic mailings or printed materials is prohibited. Eurotax may withdraw the links to the images at any time, and any further use of the links by Customer must cease if the image rightsholder so requires. In such circumstances, Eurotax will at its sole discretion attempt to make other images available to Customer.5.6      De rechten op afbeeldingen van voertuigen behoren toe aan hun maker of de rechthebbende ervan. Eurotax verleent de Klant geen rechten op het gebruik van deze afbeeldingen; de service van Eurotax met betrekking tot afbeeldingen is beperkt tot het verstrekken van een link van de Producten naar de afbeeldingen. Zulke links mogen enkel worden gebruikt in combinatie met de Producten en uitsluitend online zonder reproducties te maken, met uitzondering van noodzakelijke tijdelijke kopieën in het cachegeheugen. Verder gebruik van de afbeeldingen in elektronische mailings of gedrukte materialen, is ten strengste verboden. Eurotax kan de links naar de afbeeldingen te allen tijde intrekken en indien de houder van de rechten op de afbeelding daarom verzoekt, moet de Klant zich onthouden van elk verder gebruik van de links. In dergelijke omstandigheden zal Eurotax naar eigen goeddunken proberen de Klant andere beelden ter beschikking te stellen.
5.7    Customer may create a reasonable number of archival and backup copies of the Products and documentation, provided all proprietary rights notices, names and logos are duplicated on such copies. 5.7      De Klant mag een redelijk aantal kopieën van de Producten en documentatie maken voor archief- en back-updoeleinden, op voorwaarde dat alle kennisgevingen van eigendomsrechten, namen en logo’s in die kopieën op identieke wijze worden overgenomen. 
5.8    Eurotax (or any of its representatives or professional advisers, who are bound by professional obligations of confidentiality) shall have the right, on providing reasonable notice to Customer, to enter Customer’s premises during business hours and use all computer systems and facilities for the purpose of inspecting and copying any records or other information in any medium as reasonably necessary to monitor Customer’s compliance with the Licence Agreement, subject to Customer’s obligations of confidentiality to third parties. In the event of material non-compliance by Customer being detected, Eurotax shall be entitled to recover the costs of the audit, in addition to any other damages which may be recoverable.5.8      Eurotax (of een van zijn vertegenwoordigers of professionele adviseurs, die gebonden zijn door professionele geheimhoudingsverplichtingen) behoudt (behouden) zich het recht voor om, na een redelijke kennisgeving aan de Klant, de terreinen van de Klant tijdens de kantooruren te betreden en alle computersystemen en faciliteiten te gebruiken met het oog op de inspectie en het kopiëren van alle gegevens of andere informatie op welk medium dan ook zoals redelijkerwijze nodig om na te gaan of de Klant de Licentieovereenkomst naleeft, met inachtneming van de vertrouwelijkheidsverplichtingen van de Klant tegenover derden. In geval de niet-naleving van de overeenkomst door de Klant wordt vastgesteld, heeft Eurotax het recht de kosten van de audit evenals alle andere mogelijke schade op de Klant te verhalen.
6.    INFRINGEMENT DEFENCE AND INDEMNIFICATION 6.        VERWEER TEGEN EN SCHADELOOSSTELLING BIJ INBREUKEN 
6.1    Eurotax warrants that Products do not infringe any Intellectual Property Rights of any third party. Eurotax agrees to indemnify and hold Customer harmless from and against any damages awarded or agreed to be paid to any third party arising out of Eurotax’s breach of the foregoing warranty, provided that (i) Customer gives notice to Eurotax of any such claim forthwith upon becoming aware of it; and (ii) Customer gives Eurotax sole conduct of the defence to any such claim and gives to Eurotax such assistance as it shall reasonably require (at the expense of Eurotax) in respect of the conduct of the said defence.6.1      Eurotax garandeert dat de Producten geen inbreuk vormen op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Eurotax stemt ermee in de Klant schadeloos te zullen stellen voor en te zullen vrijwaren tegen alle schadevergoedingen aan een derde partij die door een gerechtelijke uitspraak zijn toegekend of tot betaling waarvan Eurotax haar akkoord heeft gegeven, en die voortvloeien uit de schending van de voorgaande garantie door Eurotax, op voorwaarde dat (i) de Klant Eurotax onmiddellijk op de hoogte brengt van een dergelijke vordering zodra hij er kennis van heeft genomen; en (ii) de Klant Eurotax de exclusieve bevoegdheid geeft voor het verweer tegen dergelijke vorderingen en Eurotax de bijstand verleent die het redelijkerwijze nodig heeft (op kosten van Eurotax) met betrekking tot dit verweer.
6.2    In the event of such a breach, Eurotax may, at its expense, procure for Customer the right to continue exercising the rights granted hereunder with respect to Products or replace or modify Products at Eurotax’s sole expense to make Customer’s exercise of its rights under the Licence Agreement non-infringing. The remedies foreseen in clauses 6.1 and 6.2 shall be the sole remedies available to Customer and Eurotax shall have no further liability to Customer.6.2      In geval van zo’n inbreuk kan Eurotax, op eigen kosten, de Klant het recht verschaffen om de krachtens deze overeenkomst verleende rechten met betrekking tot de Producten te blijven uitoefenen, of de Producten vervangen of aanpassen op kosten van Eurotax, zodat de Klant zijn rechten onder de Licentieovereenkomst kan uitoefenen zonder daarbij enige inbreuk te plegen. De rechten voorzien in de clausules 6.1 en 6.2 zijn de enige rechten die de Klant heeft en Eurotax zal verder geen enkele aansprakelijkheid hebben tegenover de Klant.  
7.    WARRANTIES AND LIMITATIONS7.        GARANTIES EN BEPERKINGEN
7.1    Eurotax warrants that (i) Products have been compiled using reasonable skill and care in accordance with good industry practice.  Customer acknowledges that when estimating present and forecasting future values or providing any other information, Eurotax will use reasonable skill and care, but that Eurotax does not warrant the accuracy, completeness, or correctness of any particular values or data which Customer shall treat as guiding indications only;  (ii) it will during the term of the Licence Agreement use reasonable endeavours to correct any errors notified to it in Products promptly, where appropriate by including a correction in the next scheduled release or Update of Eurotax Products;7.1      Eurotax garandeert dat (i) de Producten zijn samengesteld met redelijke vakkundigheid en voorzorg, en in overeenstemming met de goede praktijken binnen de sector.  De Klant erkent dat Eurotax bij het ramen van actuele en het voorspellen van toekomstige voordelen of het verstrekken van elke andere informatie blijk zal geven van redelijke vakkundigheid en voorzorg, maar dat Eurotax de juistheid, de volledigheid of de correctheid van een voordeel of bepaalde data niet waarborgt en dat de Klant die slechts als leidraad zal beschouwen;  (ii) gedurende de looptijd van de Licentieovereenkomst zij redelijke inspanningen zal leveren om eventuele fouten in de Producten die aan haar worden gemeld, onmiddellijk recht te zetten, indien gepast door een correctie op te nemen in de volgende geplande release of Update van Eurotax-Producten;
7.3    Eurotax gives no warranty as to i) freedom from defects of information or (ii) data supplied by third parties and incorporated by Eurotax into Products and warrants only that it has used reasonable endeavours to copy or import such information correctly from its original source; In the event of any technical error in the Products, subject to being notified in accordance with the Licence Agreement, Eurotax will investigate the error and, if the issue can be replicated or otherwise confirmed by Eurotax as an error, Eurotax will take such action as it considers appropriate in the circumstances to remedy the situation.7.2      Eurotax geeft geen garanties dat (i) de informatie dan wel (ii) de gegevens die door derden zijn verstrekt en die Eurotax in Producten heeft verwerkt geen gebreken vertonen, en waarborgt uitsluitend dat het redelijke inspanningen heeft geleverd om die informatie correct te kopiëren of te importeren uit de oorspronkelijke bron; Bij een technische fout in de Producten zal Eurotax, als het daarvan wordt op de hoogte gebracht in overeenstemming met de Licentieovereenkomst, de fout onderzoeken en, indien de kwestie kan worden gerepliceerd of anderszins door Eurotax kan worden bevestigd als fout, zal Eurotax de maatregelen nemen die het gepast acht om de situatie recht te zetten.
7.4    The warranties set out in this Licence Agreement are exclusive of and in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or otherwise which relate to the quality, condition and fitness for any purpose of Products.7.3      De garanties in deze Licentieovereenkomst worden gegeven zijn exhaustief en in plaats van alle andere garanties, voorwaarden, bepalingen, verbintenissen en verplichtingen die voortvloeien uit de wet, het gewoonterecht, gebruiken, handelsgebruiken, handelspraktijken of anderszins in verband met de kwaliteit, de staat en de geschiktheid voor welk doel dan ook van de Producten.
8.     LIMITATION OF LIABILITY 8.        BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 
8.1    This clause 8 applies to Eurotax’s liability (including any liability for the acts and omissions of its employees, agents and sub-contractors) in respect of any breach of its contractual obligations arising under any Licence Agreement and any representation, statement or tortious act or omission including negligence and any other form of liability, and Customer’s attention is in particular drawn to the provisions of this clause 8.8.1      Deze clausule 8 is van toepassing op de aansprakelijkheid van Eurotax (met inbegrip van alle aansprakelijkheid voor de handelingen en het verzuim van haar werknemers, agenten en onderaannemers) met betrekking tot elke inbreuk op haar contractuele verplichtingen onder elke Licentieovereenkomst en elke bewering, verklaring of onrechtmatige daad of verzuim, met inbegrip van nalatigheid en elke andere vorm van aansprakelijkheid, en de aandacht van de Klant wordt in het bijzonder gevestigd op de bepalingen van deze clausule 8.
8.2    Eurotax’s liability to Customer will not be limited for (i) death or personal injury resulting from Eurotax’s negligence, (ii) fraud, (iii) wilful or grossly negligent behaviour (iv) a breach of the warranty in clause 6.1 or (v) any other matter for which liability cannot as a matter of applicable mandatory law be limited.8.2      De aansprakelijkheid van Eurotax tegenover de Klant zal niet beperkt zijn in geval van (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Eurotax, (ii) fraude, (iii) opzettelijk of grof nalatig gedrag, (iv) inbreuken tegen de garantie in clausule 6.1 of (v) elke andere kwestie waarvoor de aansprakelijkheid op grond van de geldende dwingende wetgeving niet kan worden beperkt.
8.3    Subject to clause 8.2, Eurotax’s entire liability shall be limited to an amount equal to the aggregate of the Fee paid or due to be paid for the Product concerned in respect of the 12 month period in which the liability arose.8.3    Onder voorbehoud van clausule 8.2 zal de volledige aansprakelijkheid van Eurotax beperkt zijn tot een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de voor het betreffende Product betaalde of verschuldigde Vergoeding voor de periode van 12 maanden waarin de aansprakelijkheid is ontstaan.
8.4    Subject to clause 8.2, Eurotax shall not be liable to Customer for (i) any loss of profits, business, anticipated savings, goodwill, data or other such loss; or (ii) any type of special indirect or consequential loss or damage; in each case including loss or damage suffered by Customer as a result of an action brought by a third party and even if such loss was reasonably foreseeable or Eurotax had been advised of the possibility of Customer incurring the same.8.4    Onder voorbehoud van clausule 8.2 zal Eurotax tegenover de Klant niet aansprakelijk zijn voor (i) winstderving of verlies van zaken, verwachte besparingen, goodwill, gegevens of andere dergelijke verliezen; of (ii) elk type van bijzondere indirecte of gevolgschade; in elk geval met inbegrip van verlies of schade die de Klant lijdt als gevolg van een handeling van een derde partij en zelfs indien dat verlies redelijkerwijze had kunnen worden voorzien of indien Eurotax op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid dat de Klant die schade of dat verlies zou kunnen lijden.
8.5    Eurotax will not be liable to any person other than Customer in connection with this Licence Agreement or its subject-matter.8.5    Eurotax zal in verband met deze Licentieovereenkomst of het voorwerp ervan niet aansprakelijk kunnen worden gesteld tegenover andere personen dan de Klant.  
9.     GOVERNING LAW9.        GELDENDE WETGEVING
9.1    This Licence Agreement shall be subject to, interpreted and construed in accordance with the substantive laws of Belgium [INSERT LOCAL LAW] without any reference to conflict of law statutes.  Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this Licence Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts in Brussels.9.1      Deze Licentieovereenkomst valt onder en moet worden geïnterpreteerd en opgevat in overeenstemming met het materiële recht van België. Met uitzondering van de regels met betrekking tot wetsconflicten. Alle geschillen, controverses of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Licentieovereenkomst moeten worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
10.  TERM & TERMINATION 10.      LOOPTIJD & BEËINDIGING 
10.1  The Licence Agreement shall enter into force on the Commencement Date and unless otherwise specified in the Order shall be concluded for a term of 12 months. . The Licence Agreement shall be renewed for further periods of 12 months unless either party notifies its wish not to renew the Licence Agreement with effect from the end of the then-current period by giving the other party written notice of such wish not less than 60 days before the expiry of the then current Licence Agreement term. In view of the nature of the products, the Parties shall consider a period of notice of 60 days to be sufficiently reasonable, irrespective of the duration of the Licence Agreement.10.1   De Licentieovereenkomst treedt in werking op de Aanvangsdatum en zal, behoudens andersluidend beding in de Bestelling, een initiële looptijd van 12 maanden hebben.  De Licentieovereenkomst zal verlengd worden voor een nieuwe periode van 12 maanden, tenzij één van beide Partijen haar wens om de Licentieovereenkomst aan het einde van de op dat moment lopende periode niet wenst te verlengen. Hiervoor moet de andere Partij schriftelijk op de hoogte gesteld worden en dit ten minste 60 dagen voor de vervaldatum van de huidige Licentieovereenkomst. Gezien de aard van de producten achten de Partijen een opzegtermijn van 60 dagen voldoende redelijk, ongeacht de duur van de Licentieovereenkomst.
10.2  The Licence Agreement may be terminated by notice in writing forthwith: (i) by Eurotax, if Customer, having been sent a written reminder, fails to pay any sums payable under the Licence Agreement or any other debt due to Eurotax within 30 days after the due date; (ii) by either party if the other commits any material breach of any term of the Licence Agreement which (in the case of a breach capable of being remedied) shall not have been remedied within 30 days of a written request to remedy the same; (iii) by either party if the other convenes a meeting of its creditors or if a proposal is made for a voluntary arrangement or for any other composition scheme or arrangement with (or assignment for the benefit of) its creditors or if the other shall be unable to pay its debts or if a trustee receiver, administrator or administrative receiver or similar officer is appointed in respect of all or any part of the business or assets of the other or if a petition is presented or a meeting is convened for the purpose of considering a resolution or other steps are taken for the winding up or bankruptcy of the other or for the making of an administration order (otherwise than for the purpose of a solvent amalgamation or reconstruction); and (iv) by Eurotax, if Customer breaches any of the licence terms under this Licence Agreement, and has not within ten (10) business days of the date of a reasonably detailed written notice, cured all breaches of licence limitations or restrictions.   10.2   De Licentieovereenkomst kan onmiddellijk schriftelijk worden opgezegd: (i) door Eurotax, indien de Klant na verzending van een schriftelijke aanmaning nalaat om binnen 30 dagen na de vervaldag de bedragen te betalen die op grond van de Licentieovereenkomst of om welke andere reden dan ook aan Eurotax verschuldigd zijn; (ii) door elk van beide partijen indien de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt tegen een bepaling van de Licentieovereenkomst die (in geval van een inbreuk die kan worden verholpen) niet is verholpen binnen 30 dagen na een schriftelijk verzoek daartoe; (iii) door elk van beide partijen indien de andere partij een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of een gelijkaardige procedure of regeling met (en alsdan niet de overdracht ten behoeve van) haar schuldeisers, of indien de andere partij niet in staat is haar schulden te betalen, of indien een curator, bewindvoerder, beheerder of soortgelijke functionaris wordt aangesteld voor het geheel of een deel van de onderneming of de activa van de andere partij, of indien een verzoek wordt ingediend of een vergadering wordt samengeroepen om te beraadslagen over een vereffening of andere stappen worden genomen voor de ontbinding of het faillissement van de andere partij, of om een herstructurering door te voeren (dat niet kadert in een ontbindende fusie of reorganisatie); en (iv) door Eurotax indien de Klant een van de licentievoorwaarden krachtens deze Licentieovereenkomst schendt en niet binnen tien (10) werkdagen na de datum van een op redelijke wijze gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling alle inbreuken tegen licentiebeperkingen heeft rechtgezet.   
10.3   Any termination of the Licence Agreement shall be without prejudice to any other rights or remedies a Party may be entitled to hereunder or at law and shall not affect any accrued rights or liabilities of either Party nor the coming into or continuance in force of any provision hereof which is expressly or by implication intended to come into or continue in force on or after such termination which shall include without limitation clause 4 which shall survive termination of the Licence Agreement by either Party.10.3   De beëindiging van de Licentieovereenkomst doet geenszins afbreuk aan andere rechten of rechtsmiddelen waarop een Partij krachtens deze overeenkomst of krachtens de wet aanspraak zou kunnen maken en heeft geen invloed op de vooraf ontstane rechten of verplichtingen van elk van beide Partijen, noch op het van kracht zijn of blijven van enige bepaling van dit document die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld is om van kracht te worden of te blijven bij of na beëindiging, met inbegrip van onder meer clausule 4, die ook na beëindiging van de Licentieovereenkomst door een van beide Partijen van kracht zal blijven.
10.4  Within 7 days of the termination of the Licence Agreement (which shall include termination of the licence to use any back-up copies) Customer shall in the case of Products for use with computer equipment at Eurotax sole option either return or destroy all such copies of Products in its possession or control and a duly authorised officer of Customer shall certify in writing to Eurotax that Customer has complied with this obligation.10.4   Binnen 7 dagen na de beëindiging van de Licentieovereenkomst (die de beëindiging van de licentie voor het gebruik van reservekopieën zal tot gevolg hebben) zal de Klant in het geval van Producten bestemd voor gebruik met computerapparatuur, naar keuze van Eurotax, al die kopieën van de Producten die zij in bezit of beheer heeft, terugsturen of vernietigen, en zal een daartoe gemachtigde persoon van de Klant aan Eurotax schriftelijk bevestigen dat de Klant aan deze verplichting heeft voldaan.
11.         DATA PROTECTION11.      GEGEVENSBESCHERMING
11.1     Both parties will comply with all applicable requirements of the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, as amended or updated from time to time (the “Data Protection Legislation”). This clause 11 is in addition to, and does not relieve, remove or replace, a party’s obligations under the Data Protection Legislation.11.1   Beide partijen zullen voldoen aan alle geldende vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en alle nationale uitvoeringswetten, regels en afgeleide rechtsregels, zoals op gezette tijden gewijzigd of bijgewerkt (de ‘wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens’). Deze clausule 11 komt bovenop en verlicht, schrapt of vervangt geenszins de verplichtingen die een partij heeft onder de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.
11.2     The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Customer is the data controller and Eurotax is the data processor (where Data Controller and Data Processor have the meanings as defined in the Data Protection Legislation).11.2   De partijen erkennen dat, voor de doeleinden van de wetgeving ter bescherming van Persoonsgegevens, de Klant de verwerkingsverantwoordelijke is en Eurotax de gegevensverwerker (waarbij ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘Verwerker’ de betekenissen hebben zoals gedefinieerd in de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens).
11.3     The Customer will ensure that it has all necessary appropriate consents and notices in place to enable lawful transfer of the Personal Data (as defined in the Data Protection Legislation)to Eurotax for the duration and purposes of this Licence Agreement, including when Customer enters Personal Data (including but not limited to customer details, or a vehicle registration number (VRM) or vehicle identification number (VIN)) into the Products for the purposes of interrogating the Products data, or otherwise in the course of using the Products. The Customer will not transfer any Special Category Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Eurotax. Customer will indemnify Eurotax fully in relation to any breach of these obligations.11.3   De Klant staat ervoor in dat hij over alle nodige toestemmingen beschikt en de vereiste meldingen doet zodat de Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Wetgeving ter Bescherming van Persoonsgegevens) op een wettige manier kunnen worden overgemaakt aan Eurotax voor de duur en de doeleinden van deze Licentieovereenkomst, inclusief wanneer de Klant Persoonsgegevens inclusief, maar niet beperkt tot klantgegevens of een registratienummer van een voertuig (VRM) of een identificatienummer van een voertuig (VIN) invoert in de Producten om Productgegevens op te vragen, of anderszins bij het gebruik van de Producten. De Klant zal geen Bijzondere Categorieën van Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Wetgeving ter Bescherming van Persoonsgegevens) doorzenden naar Eurotax. De Klant zal Eurotax volledig schadeloos stellen in verband met elke inbreuk op deze verplichtingen.
11.4     Eurotax shall only process the VRM or VIN to identify a vehicle and to record this activity for invoicing and audit purposes and for reporting to car manufacturers whose systems Eurotax uses. The Customer may also record in Eurotax’s system the details of its own customers and connected individuals for its own administrative purposes.11.4   Eurotax zal de registratienummers van voertuigen (VRM) of de identificatienummers van voertuigen (VIN) enkel verwerken om een voertuig te identificeren en deze activiteit te registreren met het oog op facturering en audit en voor de rapportering aan autofabrikanten van wie Eurotax de systemen gebruikt. De Klant kan in het systeem van Eurotax ook de gegevens van zijn eigen klanten en verbonden personen registreren voor eigen administratieve doeleinden.
11.5     Eurotax shall, in relation to any Personal Data processed in connection with the performance by Eurotax of its obligations under this Licence Agreement:11.5   Eurotax zal in verband met Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de uitvoering door Eurotax van zijn verplichtingen onder deze Licentieovereenkomst:
11.5.1        process Personal Data in order to provide services under the Licence Agreement and otherwise only on Customer’s written instructions, unless Eurotax is legally compelled by a public authority to process Personal Data for a different reason, in which case Eurotax will notify Customer in advance if Eurotax is not prohibited from doing so;11.5.1       Persoonsgegevens verwerken om diensten te verstrekken onder de Licentieovereenkomst en verder enkel op basis van schriftelijke instructies van de Klant, tenzij Eurotax wettelijk verplicht wordt door een overheidsinstantie om Persoonsgegevens om een andere reden te verwerken, in welk geval Eurotax de Klant vooraf op de hoogte zal brengen, tenzij het Eurotax verboden is dit te doen;
11.5.2        ensure that it has in place appropriate technical and organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, Personal Data to ensure a level of security for Personal Data appropriate to the risk having regard to the state of technological development and the cost of implementing any measures. Eurotax will provide a detailed description of such measures on request to dataprotection@autovistagroup.com ;11.5.2       verzekeren dat het de gepaste technische en organisatorische maatregelen heeft geïmplementeerd ter bescherming tegen de onbevoegde of onwettige verwerking van Persoonsgegevens en tegen accidenteel verlies, vernieling of beschadiging van Persoonsgegevens om een veiligheidsniveau voor Persoonsgegevens te verzekeren dat is afgestemd op het risico met betrekking tot de staat van de technologische ontwikkelingen en de kosten om maatregelen te implementeren. Eurotax zal een gedetailleerde omschrijving van die maatregelen verstrekken na verzoek daartoe via dataprotection@autovistagroup.com;
11.5.3       ensure that all personnel who have access to and/or process Personal Data are obliged to keep the Personal Data confidential; and11.5.3       garanderen dat alle personeelsleden die toegang hebben tot Persoonsgegevens en/of Persoonsgegevens verwerken, verplicht zijn de Persoonsgegevens vertrouwelijk te houden; en
11.5.4       not transfer any Personal Data outside of the European Economic Area unless the prior written consent of the Customer has been obtained and the following conditions are fulfilled: (i) the Customer or Eurotax has provided appropriate safeguards in relation to the transfer; (ii) the data subject has enforceable rights and effective legal remedies; (iii) Eurotax complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred; and (iv) comply with reasonable instructions notified to it in advance by the Customer with respect to the processing of the Personal Data.11.5.4       geen Persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de Klant daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en de volgende voorwaarden vervuld zijn: i) de Klant of Eurotax heeft de gepaste voorzorgsmaatregelen genomen in verband met het doorgeven; (ii) de betrokkene heeft afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen; (iii) Eurotax voldoet aan zijn verplichtingen volgens de Wetgeving ter Bescherming van Persoonsgegevens door de gepaste bescherming te verzekeren voor alle doorgegeven Persoonsgegevens; en (iv) Eurotax komt de redelijke instructies na die het vooraf van de Klant heeft gekregen met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens.
11.5.5       assist the Customer, at the Customer’s cost, in responding to any request from a Data Subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security, breach notifications, impact assessments and consultations with supervisory authorities or regulators;11.5.5       de Klant, op kosten van de Klant, bijstaan om te reageren op verzoeken van een Betrokkene en om te verzekeren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen onder de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de veiligheid, de melding van inbreuken, effectbeoordeling en raadpleging van de toezichthoudende autoriteiten of controle-instanties;
11.5.6       notify the Customer without undue delay on becoming aware of a Personal Data breach;11.5.6       de Klant zonder onredelijke vertraging informeren zodra zij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens;
11.5.7       at the written direction of the Customer, delete or return Personal Data and copies thereof to the Customer on termination of this Licence Agreement unless required by Applicable Law to store the Personal Data;11.5.8       op schriftelijke instructie van de Klant Persoonsgegevens en kopieën daarvan wissen of teruggeven aan de Klant bij de beëindiging van deze Licentieovereenkomst, tenzij Toepasselijke Wetgeving verplicht de Persoonsgegevens te bewaren;
11.5.8       maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 11 and allow for audits by the Customer or the Customer’s designated auditor; and11.5.9       er volledige en nauwkeurige gegevens en informatie bijhouden om aan te tonen dat deze clausule 11 wordt nageleefd en om controles door de Klant of een door de Klant aangestelde auditor mogelijk te maken; en
11.5.9       indemnify Customer fully in relation to any breach of these obligations.11.5.10     de Klant volledig schadeloos stellen in verband met elke inbreuk op deze verplichtingen.
11.6     Customer consents to Eurotax appointing providers of VRM and VIN data and subcontractors who provide systems support as third party processors of Personal Data under the Licence Agreement. Eurotax has entered or will enter into a written agreement with third-party processors substantially on their standard terms of business, or covering the obligations contained in this clause, and as between Eurotax and Customer, Eurotax shall remain fully liable for all acts or omissions of any third party processor appointed by us.11.6   De Klant stemt ermee in dat Eurotax leveranciers van gegevens voor registratienummers van voertuigen (VRM) en identificatienummers van voertuigen (VIN) aanstelt, evenals onderaannemers die systeemondersteuning verstrekken als externe verwerkers van Persoonsgegevens onder de Licentieovereenkomst. Eurotax heeft een schriftelijke overeenkomst afgesloten of zal die afsluiten met externe verwerkers en dat zal voornamelijk gebeuren op basis van hun gebruikelijke algemene voorwaarden of met inachtneming van de verplichtingen zoals vermeld in deze clausule, en tussen Eurotax en de Klant zal Eurotax volledig aansprakelijk blijven voor alle handelingen of elk verzuim van elke door haar aangestelde externe verwerker.
11.6     Either party may, at any time on not less than 30 days’ notice, revise this clause 11 by replacing it with any applicable controller to processor standard clauses or similar terms forming part of an applicable certification scheme (which shall apply when replaced by attachment to this Licence Agreement).11.7   Elke partij kan op elk ogenblik en met inachtneming van een kennisgevingstermijn van ten minste 30 dagen, deze clausule 11 herzien door ze te vervangen door elke toepasselijke standaardclausule tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker of gelijkaardige voorwaarden die deel uitmaken van een toepasselijk certificatieprogramma (die van toepassing zal zijn na inlassing middels bijlage aan de onderhavige Licentieovereenkomst).
12.      MISCELLANEOUS12.      BIJKOMENDE INFORMATIE
12.1     Eurotax may subcontract any or all of the obligations to be performed by it hereunder, but will retain responsibility for the work.  Neither party shall be liable for any loss or damage caused by delay or failure in the performance of any of its obligations under the Licence Agreement where the same is occasioned by a cause beyond its reasonable control. Should any such event occur the party in default shall forthwith give notice to the other detailing the circumstances and if a default shall continue for more than 6 weeks, then the other party shall be entitled to terminate the Licence Agreement by written notice. Neither party shall have any liability to the other party in respect of the termination of the Licence Agreement as a result of such an event. Any notice to be given to a party under the Licence Agreement shall be in writing (which includes e-mail) addressed to that party at its principal place of business or such other address as may have been specified in the Order or subsequently in writing. Failure or delay by either party to exercise or enforce any rights will not be construed as a waiver of its rights under the Licence Agreement or otherwise. No waiver by a party of any breach of the Licence Agreement by the other shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision. If any provision (or part of a provision) of this Licence Agreement is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part, that provision or part will be deemed to be reduced to the maximum permitted, and the validity of the other provisions of the Licence Agreement and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby. The unenforceable provision shall be replaced with a provision that as closely as possible corresponds to the parties’ envisaged economic intent. This Licence Agreement is the entire agreement and replaces all previous agreements and understandings between the parties relating to the Products. In the event of any discrepancy between the English and Dutch version of this Licence Agreement, the provisions of the Dutch language terms and conditions shall prevail.  12.1   Eurotax kan deze Licentieovereenkomst en alle bestellingen in het kader daarvan overdragen aan een gelieerde entiteit of aan een entiteit waaraan Eurotax alle of vrijwel alle activa of materialen die in verband met de uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van deze overeenkomst worden gebruikt, verkoopt, overdraagt, doorgeeft, toewijst of verhuurt. Eurotax kan zijn plichten krachtens deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk in onderaanneming geven, maar blijft verantwoordelijk voor het werk. Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van vertragingen of de niet-naleving van een van haar verplichtingen krachtens de Licentieovereenkomst indien de oorzaak daarvan buiten haar redelijke controle ligt. Als zo een gebeurtenis zich voordoet, dan zal de in gebreke blijvende partij de andere partij onmiddellijk op de hoogte brengen met vermelding van de omstandigheden, en indien de situatie langer dan 6 weken aanhoudt, zal de andere partij het recht hebben de Licentieovereenkomst middels een schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Geen van beide partijen zal tegenover de andere partij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de beëindiging van de Licentieovereenkomst als gevolg van zo’n gebeurtenis. Elke kennisgeving aan een partij op grond van de Licentieovereenkomst dient schriftelijk (met inbegrip van e-mail) aan die partij te worden gericht op het adres van haar hoofdzetel of elk ander adres dat bij de Bestelling of op een later tijdstip schriftelijk werd opgegeven. Het niet of te laat uitoefenen of afdwingen van rechten door een van beide partijen zal niet worden opgevat als een afstand van rechten onder de Licentieovereenkomst of anderszins. Indien een partij afstand doet van haar recht om zich te beroepen op een inbreuk tegen de Licentieovereenkomst door de andere partij, zal dat in geen geval kunnen worden beschouwd als een verklaring van afstand met betrekking tot enige latere inbreuk op dezelfde of een andere bepaling. Indien een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze Licentieovereenkomst door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal die bepaling of dat deel ervan geacht worden te zijn verminderd tot het toegestane maximum, en zal dat de geldigheid van de overige bepalingen van de Licentieovereenkomst en de rest van de desbetreffende bepaling niet aantasten. De niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de beoogde economische bedoeling van de partijen. Deze Licentieovereenkomst vormt de volledige overeenkomst en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen de partijen met betrekking tot de producten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie van deze Licentieovereenkomst zullen de bepalingen van de Nederlandse algemene voorwaarden gelden.