Gebruiksvoorwaarden

CONTRACT VOOR AUTOVISTAPRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Autovista International AG ALGEMENE VOORWAARDEN (version v0518-01).

 laatste update 22 mai 2018.

 Download onze algemene voorwaarden (V0518-01) 

 A.     ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  1. DEFINITIES

In deze algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

“Autovista”:

Autovista International AG., met maatschappelijke zetel te  Churerstrasse 158, CH-8808 Pfäffikon,  Zwitserland, zijnde de leverancier van de producten en/of diensten onderworpen aan onderhavig Contract;

“Aanvangsdatum”:

De aanvangsdatum vermeld in de Bestelgegevens;

“Voorwaarden”:

Deze algemene voorwaarden;

“Contract”:

Het contract voor de levering van de Producten uit de Bestelling en Bestelgegevens, eventuele latere Bestellingen aanvaard door Autovista en de Voorwaarden en alle andere schema’s die schriftelijk als deel uitmakend van het Contract werden overeengekomen, en in het geval van enige tegenspraak of conflict tussen die documenten, zal de in deze clausule bepaalde volgorde van toepassing zijn;

“Wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens”

betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en alle nationaal geldende wetten, regels en afgeleide rechtsregels, zoals op gezette tijden gewijzigd of bijgewerkt;

“Klant”:

De natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn bedrijfsactiviteit contracten aangaat voor Producten overeenkomstig het Contract;                                                                                  

“Klantenplatform”:

Het systeem (indien van toepassing) vermeld in de Bestelgegevens waarmee de Klant toegang kan en (indien toegestaan) zal krijgen tot de Producten voor de geautoriseerde en/of Externe Gebruikers;

“Elektronische Media”:

Computerleesbare media voor gebruik op een computer of het Internet;

“Overmatig gebruik”:

Elk gebruik (indien van toepassing) van het Product boven het door de Klant overeengekomen niveau, wat in rekening zal worden gebracht tegen het tarief vermeld in de Bestelgegevens;

“Extern Gebruik”:

Gebruik door de Klant en de Eindgebruikers via het Klantenplatform;

“Externe Gebruikers”:

De derde gebruikers vermeld in de Bestelgegevens die door de Klant toegang hebben gekregen tot het Product in overeenstemming met het Contract;

“Prijs”:

Het bedrag dat betaald moet worden door de Klant met betrekking tot de Producten zoals vermeld in de Bestelgegevens die naderhand kunnen worden aangepast in overeenstemming met dit Contract;

“Intellectuele

Eigendomsrechten”:

(i) patenten, handelsmerken, ontwerpen (geregistreerde of niet-geregistreerde toepassingen); (ii) auteursrechten, topografische rechten, database-rechten, morele rechten, knowhow-rechten; (iii) handels- en bedrijfsnamen, Internetdomeinnamen en e-mailadressen; (iv) de goodwill verbonden aan een van de hiervoor genoemde rechten; en (v) elke vorm van bescherming van soortgelijke aard en met een gelijk of soortgelijk effect in enig rechtsgebied; in elk geval met inbegrip van toepassingen en rechten die gelden voor elk geregistreerd recht;

“Intern Gebruik”:

 

 

“Bestelling”:

Uitsluitend Gebruik door de Klant voor het specifiek interne gebruik vermeld in de Bestelgegevens, of indien er geen specifiek intern gebruik is vermeld, voor het eigen interne gebruik en in overeenstemming met de Producten die geleverd werden voor gebruik met computerapparatuur, gebeurt het kopiëren of overdragen van Producten naar de computerapparatuur alleen binnen de organisatie van de Klant en is het niet toegankelijk voor derden in het kader van het Contract;

Een opdracht om Producten (onder licentie) te kopen met inbegrip van de Voorwaarden en andere schema’s die schriftelijk overeengekomen zijn door de partijen als deel uitmakend van zo een bestelling.

“Bestelgegevens”:

De bestelgegevens in deel A van dit Contract, waarin de bestelling van de Producten van de Klant omschreven wordt;

“Product(en)”:

De door Autovista geleverde producten op grond van het Contract, met inbegrip van alle data, Updates en computersoftware die de toegang tot en/of Gebruik van het Product mogelijk maakt, hoe dan ook geleverd (ofwel in hard copy of Elektronische Media of via een communicatieverbinding op afstand zoals Internet);

“Grondgebied”:

Het grondgebied vermeld in de Bestelgegevens.

“Update(s)”:

Elke geüpdatete, verbeterde of aangepaste versie van de Producten die soms worden verstrekt door Autovista;

“Gebruik”:

Toegang tot, besturen of beheren van Producten zoals toegestaan door het Contract;

“Gebruikers”:

Personen die op eender welk moment toegang hebben tot de Producten via elektronische apparatuur, met uitzondering van Externe Gebruikers.

“VRM-raadpleging”:

VRM-raadpleging is een zoekprogramma waarin men de VRM (het kenteken) van een voertuig kan invoeren en informatie erover kan opvragen.

 2.   VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Producten door Autovista aan de Klant met uitzondering van alle andere bepalingen, voorwaarden of verklaringen (zowel expliciet als impliciet) met inbegrip van (maar niet beperkt tot) alle bepalingen, voorwaarden of verklaringen die op de Klant van toepassing zouden kunnen zijn in het kader van een bestelbon, bestelbevestiging of een gelijkaardig document. Behoudens anders vermeld in deze Voorwaarden, zal geen wijziging van dit Contract bindend zijn tenzij schriftelijk overeengekomen tussen gemachtigde vertegenwoordigers van Autovista en de Klant.

3.   AANVAARDING VAN BESTELLINGEN

Er zal een Contract tussen de partijen tot stand komen nadat Autovista bevestigd heeft dat de bestelling van de Klant aanvaard is. Voor alle duidelijkheid: de afgifte van een factuur door Autovista houdt de aanvaarding van een Bestelling in.

4.   PRIJS EN BETALING

4.1                 De Klant zal de Prijs voor de levering van Producten en/of diensten aan Autovista betalen, met inbegrip van elk bedrag dat vermeld wordt in de Bestelgegevens met betrekking tot elk Overmatig Gebruik, dat door Autovista gefactureerd zal worden aan de Klant zoals vermeld in de Bestelgegevens.

4.2                 De Prijs wordt vastgesteld in de valuta vermeld in de Bestelgegevens en is exclusief btw of elke andere belasting of heffing ten laste van de Klant.

4.3                 Autovista is niet verplicht om Producten te leveren tot wanneer de Klant ervoor betaald heeft.

4.4                 De Prijs moet binnen de 30 dagen na de datum vermeld op de betrokken factuur betaald worden of anderszins zoals vermeld op de factuur.

4.5                 Indien de Klant op de vervaldag niet betaalt voor eender welke reden (met inbegrip en zonder beperking van geretourneerde cheques of betalingen met bankkaart, annulatie van domiciliëring), behoudt Autovista zich het recht voor om:

4.5.1                      onmiddellijk de volledige betaling te vereisen van alle openstaande bedragen voor de rest van de lopende duur van het Contract zoals vermeld in de Bestelling en/of de Bestelgegevens;

4.5.2                      de Klant interest, administratieve en bankkosten met betrekking tot de betalingsachterstand, geretourneerde cheques en andere wanbetalingen van welk deel dan ook van de contractuele Prijs (zowel van na als voor de beoordeling) aan te rekenen, tegen 1 % per maand vanaf de vervaldag van elke betaling tot aan de effectieve betaling;

4.5.3                      een vergoeding van 10 % van het openstaande bedrag aan te rekenen;

4.5.4                      alle licenties aan de Klant verleend op te schorten tot aan de volledige betaling;

4.5.5                      de levering van elke volgende Update of Product te weerhouden tot elke achterstand is weggewerkt; en/of

4.5.6                      het Contract op grond van clausule 11.2.1 te beëindigen.

4.6                 De Klant erkent dat elke promotionele korting of aanbieding die gegeven wordt bij het aangaan van het Contract slechts voor een beperkte tijd geldig is, zoals vermeld in de Bestelgegevens, en dat de volledige tarieven zullen verschijnen na de eerste periode van het Contract, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Autovista.

4.7                 Autovista heeft het recht om alle Prijzen en tarieven jaarlijks op elke verjaardag van het Contract te verhogen indien de Klant daar ten minste 90 dagen voor het verstrijken van de op dat moment lopende duur van het Contract schriftelijk van op de hoogte wordt gebracht en de Klant zich niet verzet tegen een verhoging van de Prijs of het tarief binnen de 30 dagen die daarop volgen, wat als de aanvaarding door de Klant zal worden beschouwd.

5.    LEVERING

5.1                 Alle leveringsdata van Producten die vermeld worden zijn louter bij benadering en Autovista is niet aansprakelijk voor een vertraging in de levering van Producten, ongeacht de oorzaak ervan. De opgegeven leveringsdata vormen geen cruciaal onderdeel van het Contract.

5.2                 Autovista zal zich redelijkerwijs inspannen om Updates te voorzien tegen een nader gespecificeerde datum. Wanneer een Product via een communicatieverbinding op afstand wordt geleverd, zoals het Internet, erkent de Klant dat Autovista niet aansprakelijk is voor de vertraging of het uitblijven van een levering of voor elke beschadiging van informatie veroorzaakt door de communicatieverbinding. Autovista is slechts gehouden tot de gebruikelijke redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat elke versie van een Product dat aangetast is hersteld wordt en dit zo snel als redelijk mogelijk nadat Autovista kennis heeft van het probleem.

5.3                 Autovista kan op elk moment gedurende de looptijd van dit Contract de algemene beschikbaarheid van een Product onderbreken en, naar keuze van Autovista, ofwel (i) het vervangen met een alternatief product of de toepasselijke data via een ander medium leveren, op voorwaarde dat het vervangende product of medium dezelfde materiële mogelijkheden en/of data aan de Klant kan bieden; of (ii) een pro rata restitutie van de Prijs van het uit de markt genomen product.

5.4                 Autovista kan wijzigingen aan de Producten aanbrengen mits voorafgaande kennisgeving van niet minder dan 3 maanden van zulke wijzigingen en eventuele stappen die ondernomen moeten worden door de Klant. Indien de wijziging geen aanzienlijk nadelig effect op de Klant heeft, moet de Klant de veranderingen aanbrengen binnen de termijn die vermeld wordt in de kennisgeving van de wijziging. Indien de wijziging een aanzienlijk nadelig effect op de Klant heeft, moet de Klant Autovista zo snel mogelijk na kennisname van het probleem verwittigen en de partijen zullen te goeder trouw met elkaar overleggen om het probleem op te lossen.

6.   NTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIE                         

6.1                 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op Producten en andere items geleverd op basis van het Contract, blijven in eigendom van Autovista of, naargelang het geval, van haar leveranciers of onderaannemers.

6.2                 Het recht op autoafbeeldingen behoort tot de maker of rechthebbende. Autovista verleent aan de Klant geen rechten om zulke afbeeldingen te gebruiken; Autovistas dienstverlening met betrekking tot afbeeldingen is beperkt tot het verstrekken van een link tussen de Producten en de afbeeldingen. Dergelijke links mogen alleen worden gebruikt in combinatie met de Producten en alleen online zonder enige reproductie behalve de noodzakelijke tijdelijke kopieën in het cachegeheugen. Verder gebruik van afbeeldingen in e-mails of drukwerk is verboden. Autovista kan de links naar de afbeeldingen op elk moment intrekken en verder gebruik van de links door de Klant moet worden stopgezet indien de rechthebbende van de afbeelding dat vereist. In dergelijke omstandigheden zal Autovista naar eigen goeddunken ernaar streven om andere afbeeldingen ter beschikking te stellen voor de Klant.

6.3                 Autovista verleent aan de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het Gebruik van Producten en bijbehorende data, gebruiksaanwijzingen en handleidingen op het Grondgebied en voor de duur van het Contract, steeds afhankelijk van de naleving van de Contractuele verplichtingen door de Klant.

6.4                 Wanneer in de Bestelgegevens een Klantenplatform vermeld wordt, kan het Gebruik enkel via het Klantenplatform plaatsvinden behalve indien partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6.5                 Indien het Toegestane Gebruik in de Bestelgegevens expliciet Extern Gebruik toelaat, zal de Klant:

6.5.1                      toestemming hebben om zijn Externe Gebruikers de Producten te laten gebruiken op het Grondgebied indien in overeenstemming met het Toegestane Gebruik;

6.5.2                      niet toegestaan zijn om het Product of een deel ervan te vertonen of ter beschikking te stellen op een andere wijze dan via het Klantenplatform, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Autovista;

6.5.3                      verantwoordelijk zijn voor elk gebruik van het Product door de Externe Gebruikers en Autovista vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle vorderingen van derden, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven volgend uit degelijk gebruik;

6.5.4                      Autovistas handelsmerk in het Klantenplatform opnemen zoals bepaald in alle toepasselijke richtlijnen van tijd tot tijd uitgegeven door Autovista om aan te geven dat de informatie vervat in het Product toebehoort aan en verstrekt wordt door Autovista;

6.5.5                      nauwkeurige registratie bijhouden van het aantal en de identiteit van alle Externe Gebruikers die toegestaan zijn om het Product te gebruiken en dit op verzoek aan Autovista bezorgen. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wettelijke vereisten inzake databescherming op de persoonlijke gegevens van de eigen klanten (in het bijzonder om de noodzakelijke toestemming te verkrijgen van en/of om transparante informatie aan de betrokkenen te verschaffen om hun persoonlijke gegevens aan Autovista over te maken indien daartoe verzocht wordt.

6.6                 Elk bijkomend gebruik of toepassing van het Product of data is expliciet verboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling en/of levering van smartphone-apps of sms-diensten.

6.7                 Autovista (of elke vertegenwoordiger of professionele adviseur die gebonden is door het beroepsgeheim) zal het recht hebben om, als er een redelijke kennisgeving aan de Klant verschaft wordt, de gebouwen van de Klant te betreden tijdens de kantooruren en om gebruik te maken van alle computersystemen en installaties om alle documenten te inspecteren of te kopiëren of andere informatie in elk medium dat redelijkerwijs noodzakelijk is om de naleving van het Contract door de Klant op te volgen, met uitzondering van verplichtingen tot vertrouwelijkheid van de Klant jegens derden. In het geval dat er een wezenlijke niet-naleving door de Klant wordt ontdekt, zal Autovista het recht hebben om de kosten van de audit terug te vorderen, bovenop elke andere schade die teruggevorderd kan worden.

7.    VERTROUWELIJKHEID

De Klant die slechts onderworpen is aan het Toegestane Gebruik, zal:

7.1                 Producten en de daarin vervatte informatie vertrouwelijk houden en de toegang ervan beperken tot de werknemers, agenten en onderaannemers die deze informatie nodig hebben. Ter verduidelijking: alle bedrijfsgerelateerde informatie uitgewisseld tussen de partijen wordt geacht vertrouwelijk te zijn. De informatie vervat in de Producten mag in geen geval ter beschikking worden gesteld aan eender welke particulier of andere derde (met uitzondering van informatie die al zonder beperking en kosteloos publiek toegankelijk is);

7.2                 Autovista onmiddellijk op de hoogte brengen bij kennis van niet-toegestaan gebruik of toegang tot eender welk onderdeel van de Producten of vertrouwelijke informatie door derden;

7.3                 alle noodzakelijke stappen ondernemen om vertrouwelijke informatie of Intellectuele Eigendomsrechten van Autovista op Producten te beschermen;

7.4                 alle betrokken werknemers, agenten en onderaannemers informeren dat de Producten vertrouwelijke informatie van Autovista bevatten en dat alle Intellectuele Eigendomsrechten die hierin vervat zitten tot Autovista of haar licentiegevers behoren en dat de Klant alle noodzakelijke stappen zal ondernemen om de naleving van de bepalingen van de clausule 7 door de werknemers, agenten en onderaannemers te verzekeren.

8.    LICENTIEVOORWAARDEN VOOR DE KLANT

8.1                 Tenzij hieronder uitdrukkelijk toegestaan, zal de Klant de Producten of delen ervan niet kopiëren, verwijderen of hergebruiken of afgeleide werken produceren die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de Producten.

8.2                 De Klant zal geen Producten toewijzen, overdragen, leasen, verhuren, aanrekenen of op een andere wijze verhandelen of Producten gebruiken namens derden of Producten ter beschikking stellen aan derden noch Producten gebruiken om informatie te verschaffen aan hostingdiensten, tenzij voor zover toegestaan voor Externe Gebruikers zoals vermeld in de Bestelgegevens.

8.3                 De Klant zal de Producten niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die expliciet toegestaan zijn in het Contract en zal de Producten alleen gebruiken voor eigen zakelijke doeleinden.

8.4                 Indien de Producten geleverd worden voor gebruik met computerapparatuur:

8.4.1       En indien de Producten vergund zijn per gebruiker, zal de Klant de toegang tot de Producten niet toestaan of ontoegankelijk maken voor meer Gebruikers dan waarvoor betaald werd;

8.4.2       De Klant kan één reservekopie van de Producten maken die in alle opzichten onderworpen is aan het Contract, geacht wordt deel uit te maken van de Producten, opgeslagen zal worden in een beveiligde omgeving en doorlopend vernietigd zal worden bij de aanmaak van een eventuele latere reservekopie of bij de beëindiging of het verstrijken van het betreffende Contract;

8.4.3       Alle toegestane reservekopieën van Producten gemaakt door de Klant in overeenstemming met 8.2 moeten melding maken van de eigendomsrechten die op het originele Product voorkomen;

8.4.4       De Klant zal een up-to-date schriftelijke registratie bijhouden van het aantal Gebruikers en toegestane reservekopieën van de Producten en hun plaats en zal op verzoek deze registratie onmiddellijk aan Autovista bezorgen; 

8.4.5       De Klant zal niet (i) de Producten of de informatie hierin opgenomen ontwikkelen, wijzigen of aanpassen behalve in de mate dat het Product de Gebruikers expliciet toestaat om bepaalde parameters te veranderen in de loop van het Gebruik of (ii) reverse engineering toepassen of Producten decompileren behalve wanneer dat noodzakelijk is om interface-informatie te verkrijgen voor de interoperabiliteit van Producten met andere IT-systemen of programma’s van de Klant voor zover deze informatie niet kan worden verkregen bij Autovista;

8.4.6       De Klant zal ervoor zorgen dat de Producten gebruikt worden voor en verzorgd worden zoals bedoeld in elke bijbehorende gebruikersdocumentatie;

8.4.7                      De Klant zal ervoor zorgen dat er adequate procedures worden ingesteld in overeenstemming met de beste computerpraktijken voor databeveiliging, nauwkeurigheid en back-up, en zal verantwoordelijk zijn voor het maken van een back-up van alle data; en

8.4.8                      De Klant zal ervoor verantwoordelijk zijn dat zijn systemen voldoende beschermd zijn tegen een virus of elk ander schadelijk component dat in zijn systeem binnendringt en zal verzekeren dat niet-toegestaan gebruik van het Product of data niet voorkomt; wanneer Extern Gebruik toegestaan is via een Klantenplatform zal de klant ervoor zorgen dat het Klantenplatform voldoende beveiligd is om toegang tot of het downloaden van het Product of data te voorkomen, met uitzondering van individuele data-uittreksels zoals bedoeld door het Toegestane Gebruik.

8.5                 Wanneer een deel van de Producten geleverd wordt via drukwerk, zal de Klant geen kopieën maken van hetzelfde of van een deel en de Klant zal dit niet bezorgen of overdragen aan om het even welke andere persoon.

8.6                 De Klant zal elke Update geleverd door Autovista installeren en Gebruiken binnen de 5 werkdagen na ontvangst van een dergelijke Update.

8.7                 De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging en het gebruik van alle wachtwoorden, logins en andere gegevens met betrekking tot het gebruik van het Product.

8.8                 De Klant zal ervoor zorgen dat hij een betrouwbare en adequate toegang tot het netwerk en verbinding heeft voor het ontvangen van de Producten via de leveringswijze die vermeld is in het Contract.

8.9                 VRM-raadplegingen zijn enkel beschikbaar op voorwaarde dat de Klant een geldige en betaalde inschrijving heeft voor een Product dat een taxatie van webdiensten omvat. Uit VRM-raadplegingen zullen alleen taxatiegegevens naar voren komen.

8.10              De Klant zal, behalve indien toegestaan op grond van dit Contract, ervoor zorgen dat hij geen persoonlijke gegevens in een Product gehost door Autovista invoert en zal Autovista vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle vorderingen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortvloeien uit een schendig van deze clausule 8.10 door de Klant.

9.    GARANTIES EN SCHADEVERGOEDING

9.1                 Autovista garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Autovista gaat ermee akkoord om de Klant te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen die toegewezen of aanvaard werden om te betalen aan derden en die voortkomen uit een schending van Autovista tegen de bovengenoemde garantie, op voorwaarde dat (i) de Klant Autovista in kennis stelt van een dergelijke vordering onmiddellijk na de bewustwording ervan; en (ii) de Klant Autovista als enige de organisatie van de verdediging tegen een dergelijke vordering geeft en aan Autovista de bijstand zal geven die redelijkerwijs kan worden vereist (ten koste van Autovista) wat betreft de organisatie van de genoemde verdediging.

9.2                 In geval van een dergelijke schending kan Autovista, op eigen kosten, voor de Klant het recht verwerven om de rechten voor de Producten die hieronder verleend worden te blijven uitoefenen of om Producten te vervangen of aan te passen louter op kosten van Autovista, zodat de uitoefening van de rechten door de Klant op grond van het Contract geen schending is. De rechtsmiddelen die voorzien zijn in de clausules 9.1 en 9.2 zullen de enige rechtsmiddelen van de Klant zijn en Autovista heeft geen verdere aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant.

9.3                 Autovista garandeert dat:     

9.3.1                      de Producten samengesteld zijn op basis van redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid en in overeenstemming met de goede praktijken in de sector. De Klant erkent dat bij het schatten van huidige en voorspellen van toekomstige waarden of bij het verstrekken van elke andere informatie, Autovista redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid zal aanwenden maar dat Autovista niet de nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid van bepaalde waarden zal garanderen die de Klant slechts als begeleidende indicaties zal beschouwen;

9.3.2                      het gedurende de looptijd van het Contract redelijke inspanningen zal leveren om eventuele fouten in Producten die haar worden meegedeeld onmiddellijk te corrigeren, in voorkomend geval door een correctie door te voeren tijdens de volgende geplande versie of Update van Producten van Autovista; en,

9.3.3                      het redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid zal gebruiken bij het verstrekken van alle diensten op grond van het Contract.

9.4                 Autovista garandeert verder dat indien Producten via elektronische media geleverd worden:

9.4.1                      Indien van toepassing, de Producten zullen overeenstemmen met alle bijbehorende productspecificaties in alle materiële opzichten (met dien verstande dat het mogelijk is dat Producten niet geheel zonder onderbrekingen of foutloos functioneren);

9.4.2                      De materiële leveringswijze waarmee de Producten bezorgd worden, gedurende een periode van 30 dagen na levering vrij van gebreken zullen zijn. In het geval van een inherent materieel defect in de Elektronische Media dat niet veroorzaakt werd door een ongeval, misbruik of verkeerd gebruik door de Klant, zal de enige aansprakelijkheid van Autovista bestaan uit het kosteloos vervangen van het originele defecte medium of het terugbetalen van het geheel of een evenredig deel van de Vergoeding aan de Klant. In dat geval zal Autovista geen verdere aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant hebben.

9.5                 De garanties en verplichtingen vervat in clausules 9.3 en 9.4 zijn onderworpen aan (i) een schriftelijke kennisgeving door de Klant aan Autovista binnen de 5 dagen na de eerste ontdekking van een dergelijke mogelijke overtreding; en (ii) het gebruik van de Producten door de Klant in overeenstemming met het Contract en elke toepasselijke handleiding van Autovista.

9.6                 Autovista geeft geen garantie met betrekking tot i) het vrij zijn van informatiefouten of (ii) fouten aan software geleverd door derden en door Autovista verwerkt in de Producten en het garandeert enkel dat er redelijke inspanningen geleverd werden om dergelijke informatie of software correct te kopiëren van de originele bron;

9.7                 In het geval van een technische fout in de Producten zal Autovista, onder voorbehoud van kennisgeving in overeenstemming met het Contract, de fout onderzoeken en indien het probleem kan worden gerepliceerd of anders door Autovista als een fout kan worden bevestigd, zal Autovista de volgens haar gepaste maatregelen nemen om de situatie te verhelpen.

9.8                 De garanties die in dit Contract gegeven worden zijn exclusief en komen in de plaats van alle andere garanties, voorwaarden, bepalingen, verbintenissen en verplichtingen die voortvloeien uit de wet, gemeen recht, gewoonte, handels- en omgangsgebruiken, of anderszins die betrekking hebben op de kwaliteit, toestand en geschiktheid voor eender welk doel van de Producten.

10.   AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

10.1              Deze clausule 10 geldt voor de aansprakelijkheid van Autovista (met inbegrip van elke aansprakelijkheid voor de daden en verzuim van haar werknemers, agenten en onderaannemers) met betrekking tot elke schending van de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een Contract en tot elke vertegenwoordiging, verklaring of onrechtmatige handeling of verzuim met inbegrip van nalatigheid en elke andere vorm van aansprakelijkheid. De aandacht van de Klant wordt in het bijzonder getrokken op de bepalingen van deze clausule 10.

10.2              De aansprakelijkheid van Autovista jegens de Klant zal niet beperkt worden tot (a) de dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid door Autovista, (b) fraude, (c) opzettelijk gedrag of grove nalatigheid (d) een schending van de garantie opgenomen in clausule 9.1 of (e) elke andere aangelegenheid waarvoor de aansprakelijkheid wegens het toepasselijk dwingend recht niet beperkt kan worden.

10.3              Onder voorbehoud van clausule 10.2 zal de volledige aansprakelijkheid van Autovista beperkt worden tot een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de betaalde of te betalen Vergoedingen voor het betrokken Product voor de periode van 12 maanden waarin de aansprakelijkheid ontstaan is.

10.4              Onder voorbehoud van clausule 10.2, zal Autovista jegens de Klant niet aansprakelijk zijn voor (i) winstderving, verlies van omzet, verlies van verwachte besparingen, van goodwill, data of elk ander dergelijk verlies; of (ii) elke vorm van bijzondere indirecte of gevolgschade; in elk geval met inbegrip van schade of verlies door de Klant geleden als gevolg van een handeling door een derde en zelfs indien dit verlies redelijkerwijs voorzien kon worden of als Autovista op de hoogt was gebracht van de mogelijkheid dat de Klant hetzelfde zou ondergaan.

10.5              Autovista zal niet aansprakelijk zijn jegens elke andere persoon dan de Klant in verband met dit Contract of het onderwerp ervan.

11.   DUUR EN BEËINDIGING

11.1              Het Contract zal in werking treden op de Aanvangsdatum en zal, tenzij anders vermeld in de Bestelgegevens, een eerste duur van 12 maanden kennen, en zal op de vervaldag van de initiële overeenkomst automatisch worden verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden. Elke partij kan het Contract beëindigen met ingang van het einde van de op dat moment lopende periode door een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke beëindiging aan de andere partij ten laatste 60 dagen voor het verstrijken van de lopende termijn.

11.2              Het Contract kan met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst opgezegd worden door een schriftelijke kennisgeving:

11.2.1                   door Autovista, indien de Klant, na het sturen van een schriftelijke aanmaning, de bedragen op grond van het Contract of elke andere schuld aan Autovista verzuimt te betalen binnen de 30 dagen na de vervaldag;

11.2.2                   door elke partij ingeval van een ernstige contractuele tekortkoming door de andere partij(met uitzondering van diegene die vallen onder clausule 11.2.1) en die (in het geval de schending kan worden hersteld) niet hersteld is binnen de 30 dagen na het schriftelijke verzoek tot herstel;

11.2.3                   door elke partij indien de andere partij een schuldeisersvergadering bijeenroept of indien er een voorstel tot een minnelijke schikking of opbouwplan of regeling met (of een overdracht ten gunste van) de schuldeisers wordt gemaakt of indien de andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of indien er een ontvanger, bewindvoerder, curator of een gelijkaardige functionaris aangesteld wordt voor een deel of alle activiteiten of activa van de andere partij of indien er een verzoekschrift wordt ingediend of een vergadering wordt bijeengeroepen met de bedoeling om een oplossing in overweging te nemen of indien er andere stappen worden ondernomen voor de liquidatie of het faillissement van de andere partij of voor een onderbewindstelling (met een ander doel dan een ontbindende fusie of reorganisatie); en

11.2.4                   door Autovista, indien de Klant een licentievoorwaarde op grond van dit Contract schendt.

11.3              Elke beëindiging van het Contract doet geen afbreuk aan andere rechten of herstelmaatregelen waarop een partij aanspraak kan maken volgens wat hieronder volgt of volgens de wet en doet geen afbreuk aan opgebouwde rechten of verplichtingen van beide partijen, noch op de inwerkingtreding of de voortzetting van enige bepaling die expliciet of impliciet bedoeld is om in werking te treden of van kracht te blijven tijdens of na een dergelijke beëindiging die zonder beperking clausule 7 zal omvatten die na de beëindiging van het Contact door eender welke partij van kracht zal blijven.

11.4              Binnen de 7 dagen na de beëindiging van het Contract (met inbegrip van de beëindiging van de licentie verleend op basis van clausule 6.3) zal de Klant in het geval van Producten die gebruikt worden met computerapparatuur naar de uitsluitende keuze van Autovista alle dergelijke kopieën van Producten in zijn bezit of beheer teruggeven of vernietigen en een daartoe bevoegde functionaris van de Klant zal aan Autovista schriftelijk verklaren dat de Klant voldaan heeft aan deze verplichting.

11.5              Ter verduidelijking: geen enkele beëindiging van het Contract (behoudens die door de Klant op grond van de clausules 11.2.2 of 11.2.3) zal de Klant het recht geven op een terugbetaling van alle betaalde of te betalen Vergoedingen met betrekking tot de dan lopende termijn, maar de Klant kan beslissen om geen verdere Updates te ontvangen gedurende de rest van de lopende termijn.

12.    GEGEVENSBESCHERMING

12.1              Beide partijen zullen alle toepasselijke vereisten van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens naleven. Deze clausule 12 komt bovenop en verlicht, schrapt of vervangt geenszins de verplichtingen die een partij heeft onder de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

12.2              De partijen erkennen dat, voor de doeleinden van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, de klant de verwerkingsverantwoordelijke is en Autovista de gegevensverwerker (waarbij 'verwerkingsverantwoordelijke' en 'verwerker' de betekenissen hebben zoals gedefinieerd in de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens).

12.3              De klant zal verzekeren dat hij over alle nodige toestemmingen beschikt en de vereiste meldingen heeft ingesteld zodat de persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens) op een wettige manier kunnen worden overgemaakt aan Autovista voor de duur en de doeleinden van dit contract, inclusief wanneer de klant persoonsgegevens (inclusief, maar niet beperkt tot klantgegevens of een registratienummer van een voertuig of een identificatienummer van een voertuig) invoert in de producten om productgegevens op te vragen, of anderszins bij het gebruik van de producten. De klant zal geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens) doorzenden naar Autovista. De klant zal Autovista volledig schadeloos stellen in verband met elke inbreuk op deze verplichtingen.

12.4              Autovista zal de registratienummers van voertuigen of de identificatienummers van voertuigen enkel verwerken om een voertuig te identificeren en deze activiteit te registreren met het oog op facturering en audit en voor de rapportering aan autofabrikanten van wie Autovista de systemen gebruikt. De klant kan in het systeem van Autovista ook de gegevens van zijn eigen klanten en verbonden personen registreren voor eigen administratieve doeleinden.

12.5              Autovista zal in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de uitvoering door Autovista van zijn verplichtingen in het kader van dit contract:

12.5.1                   persoonsgegevens verwerken om diensten te verstrekken onder het contract en verder enkel op basis van schriftelijke instructies van de klant, tenzij Autovista wettelijk verplicht wordt door een overheidsinstantie persoonsgegevens om een andere reden te verwerken. In dat geval zal Autovista de klant vooraf op de hoogte brengen, tenzij er daartoe een verbod rust op Autovista;

12.5.2                   verzekeren dat het de gepaste technische en organisatorische maatregelen heeft geïmplementeerd ter bescherming tegen de onbevoegde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en tegen accidenteel verlies, vernieling of beschadiging van persoonsgegevens om een veiligheidsniveau voor persoonsgegevens te verzekeren dat is afgestemd op het risico met betrekking tot de staat van de technologische ontwikkelingen en de kosten om maatregelen te implementeren. Autovista zal een gedetailleerde omschrijving van die maatregelen verstrekken na verzoek daartoe via dataprotection@autovistagroup.com;

12.5.3                   garanderen dat alle personeelsleden die toegang hebben tot persoonsgegevens en/of persoonsgegevens verwerken, verplicht zijn de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden; en

12.5.4                   geen persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de klant daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en de volgende voorwaarden vervuld zijn: i) de klant of Autovista heeft de gepaste voorzorgsmaatregelen genomen in verband met het doorgeven; (ii) de betrokkene heeft afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen; (iii) Autovista voldoet aan zijn verplichtingen volgens de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens door de gepaste bescherming te verzekeren voor alle doorgegeven persoonsgegevens; (iv) Autovista leeft de redelijke instructies na die het vooraf van de klant heeft gekregen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. (v) de klant, op kosten van de klant, bijstaan om te reageren op verzoeken van een betrokkene en om te verzekeren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen onder de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de veiligheid, de melding van inbreuken, effectbeoordeling en raadpleging van de toezichthoudende autoriteiten of controlediensten; (vii) de klant zal zonder onredelijke vertraging worden geïnformeerd zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens; (viii) op schriftelijke instructie van de klant worden persoonsgegevens en kopieën daarvan gewist of teruggegeven aan de klant bij de beëindiging van dit contract, tenzij geldende wetgeving verplicht de persoonsgegevens te bewaren; (ix) er worden volledige en nauwkeurige gegevens en informatie bijgehouden om aan te tonen dat deze clausule 12 wordt nageleefd en om controles door de klant of een door de klant aangestelde controleur mogelijk te maken; en (x) de klant wordt volledig schadeloos gesteld in verband met elke inbreuk op deze verplichtingen.

12.6              De klant stemt ermee in dat Autovista leveranciers van gegevens voor registratienummers van voertuigen en identificatienummers van voertuigen aanstelt, evenals onderaannemers die systeemondersteuning verstrekken als externe verwerkers van persoonsgegevens onder het contract. Autovista heeft een schriftelijke overeenkomst afgesloten of zal die afsluiten met externe verwerkers en dat zal voornamelijk gebeuren op basis van hun gebruikelijke algemene voorwaarden of met inachtneming van de verplichtingen zoals vermeld in deze clausule, en tussen Autovista en de klant zal Autovista volledig aansprakelijk blijven voor alle handelingen of elk verzuim van elke door ons aangestelde externe verwerker.

12.7              Elke partij kan op elk ogenblik en met inachtneming van een kennisgevingstermijn van ten minste 30 dagen, deze clausule 12 herzien door ze te vervangen door elke toepasselijke standaardclausule tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker of gelijkaardige voorwaarden die deel uitmaken van een toepasselijk certificatieprogramma (en deze zal gelden wanneer ze is vervangen in een aanhangsel aan het onderhavige contract).

13.   OVERMACHT

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen op grond van het Contract wanneer dit voortvloeit uit een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft. Indien zich een dergelijk geval voordoet, zal de partij die in gebreke blijft de andere partij onverwijld op de hoogte stellen over de details van de omstandigheden en indien het verzuim langer dan 6 weken duurt, zal de andere partij het recht hebben om het Contract te beëindigen met een schriftelijke kennisgeving. Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn jegens de andere partij met betrekking tot de beëindiging van het Contract als gevolg van een dergelijke gebeurtenis.

14.    TOEWIJZING

De Klant zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Autovista het Contract of een deel of al zijn rechten en verplichtingen op grond van het contract niet toewijzen, onderverhuren of het op een andere wijze overdragen behalve voor zover het toegestaan is voor Externe Gebruikers zoals vermeld in de Bestelgegevens. Autovista heeft het recht om de rechten en/of verplichtingen op grond van het Contract toe te wijzen of uit te besteden aan eender welke van haar ondernemingen of aan een persoon aan wie het elke functie met betrekking tot het Contract uitbesteedt.

15.   TOEPASSELIJK RECHT

Dit Contract is onderworpen aan en wordt opgesteld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving zonder enige verwijzing naar tegenstrijdige wetten. Voor alle geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met dit Contract zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

16.   DIVERSEN

Elke kennisgeving aan een partij in het kader van het Contract zal schriftelijk gebeuren (met inbegrip van e-mail) gericht aan de andere partij op diens hoofdzetel of op elk ander adres dat vermeld is in de Bestelgegevens of dat op het juiste moment, overeenkomstig deze bepaling, meegedeeld werd aan de partij die de opzeg geeft. Het uitblijven of vertragen door elke partij van de uitoefening of afdwinging van rechten, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van diens rechten uit hoofde van het Contract of anderszins. Geen enkele verklaring van afstand door een partij wegens een contractverbreking door de andere partij zal beschouwd worden als een verklaring van afstand van eventuele latere schendingen van dezelfde of een andere bepaling. Indien een bepaling (of een deel van een bepaling) van een Contract door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, zal die bepaling (of deel ervan) geacht worden geschrapt te zijn en zal de geldigheid van de andere bepalingen van het Contract en de rest van de betrokken bepaling hierdoor niet aangetast worden. De niet-afdwingbare bepaling zal vervangen worden door een bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met het economische belang dat de partijen voor ogen hadden. Dit Contract is de gehele overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken tussen de partijen met betrekking tot de Producten. De Klant kan Producten bestellen met verwijzing naar en zodoende incorporatie van de Voorwaarden.